Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

výstavba domu plán

Poistite si bývanie počas výstavby

5/5

Možno si to ani len neuvedomujete, no poistenie nehnuteľnosti je nutné riešiť už od základov. Počasie čoraz častejšie spôsobuje škody na majetku kvôli výstavbe na nevhodných miestach. Myslite na poistenie už počas samotnej výstavby domu.

Je poistenie nehnuteľnosti povinné?

Poistenie stavby nie je povinné. V prípade, že si staviteľ vezme hypotekárny úver, poistenie, ako formu zábezpeky úveru, bude požadovať banka. Ak ste sa rozhodli, že uzatvoríte poistku, keď stoja iba múry, stavbu si môžete poistiť. Po kolaudácii si môžete zvoliť poistenie celej stavby. 

Bude to pre vás povinné len vtedy, ak si na stavbu vezmete stavebný či hypotekárny úver. V opačnom prípade ide o vašu voľbu, kde a akú poistku uzatvoríte.

Vyplatenie náhrady škody na nehnuteľnosti

Ako sme spomínali, ak si na stavbu zoberiete hypotekárny úver, poistenie bude vyžadovať banka. V tomto prípade máte možnosť výberu, či si zvolíte poistenie prostredníctvom banky alebo si ho uzavriete vy sami. O vinkuláciu poistného plnenia je možné žiadať na základe podmienok poisťovne či banky, ktorá je veriteľom. Rovnaký model platí aj pri stavebných sporiteľniach. 

V prípade, že vinkulujete poistné stavebnej sporiteľni alebo banke, rozdiel je v prípade výplaty spôsobenej škody. Ak si vezmete hypotéku, náhrada škody je vinkulovaná v prospech banky. Je vyplácaná banke a nie vám. Keď si stavbu financujete z vašich zdrojov, náhrada je vyplatená iba vám.

Vašu stavbu si môžete poistiť v rôznorodom štádiu rozostavanosti. Za rozostavanú stavbu chápe poisťovňa takú stavbu, ktorá má od stavebného úradu stavebné povolenie. Práce na danej stavbe sa musia začať. Za rozostavanú je považovaná do nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa jej užívania.

Rozhodujúcim údajom v rámci uzatvárania poistnej zmluvy je stav, v akom sa stavba nachádza. Stav je uvedený v poistnej zmluve. Má vplyv iba na výšku poistného plnenia v rámci určitých rizík, akými sú víchrica či krádež súčastí na stavbu.


Vedeli ste, že…

… rozostavaná stavba je väčšinou poistená na jej budúcu hodnotu? Poistnou sumou je východisková hodnota po tom, ako sa stavba dokonči. Ak má stavba čo i len múry alebo základovú dosku, poisťovne vychádzajú z hodnoty po jej dokončení.


Poistenie uzatvorte v začiatočných fázach

Ak je položená základová doska, myslite na poistenie. Poistenie stavby, ktorá je vo výstavbe alebo je dokončená, sa vzťahuje na celú stavbu aj s jej súčasťami. Čo sa týka poistných podmienok pre poistenie nehnuteľnosti vo výstavbe či stavby, ktorá je dokončená, ide o nemeniacu sa štruktúru.

Odlišnosti sú len v stanovených limitoch poistného plnenia. Poistná suma v rámci rozostavanej stavby je určená na základe rozpočtu stavebných nákladov. 

Do kalkulácie, ktorá sa týka dostavanej nehnuteľnosti, je zaradených niekoľko aspektov:

  • vek budovy,

  • rozlohová plocha,

  • v akom rozsahu a kedy bola zrekonštruovaná,

  • je trvalo obývaná alebo nie.

Keď do poisťovne doručíte kolaudačné rozhodnutie, v deň, ktorý nasleduje po jeho právoplatnosti, je poistenie stavby zmenené na poistenie domu. 

Čo je predmetom poistenia rodinného domu vo výstavbe?

Je to rodinný dom vo výstavbe spolu s jeho stavebnými súčasťami. Ide aj o vedľajšie stavby, ktoré sú vo výstavbe spolu s ich stavebnými súčasťami. 

Dané súčasti patria k rodinnému domu a ide o:

  • plot,

  • oporné múry,

  • chodníky,

  • ohradové múry,

  • stavebné mechanizmy,

  • stavebné materiály.

K predmetu poistenia rodinného domu patrí samostatný rodinný dom, ktorý je trvalo obývaný, vrátane vedľajších stavieb na pozemku. V tomto prípade ide o plot, chodníky, stavebné materiály, hnuteľné veci, ohradové múry, oporné múry. Diskutabilná je výška poistnej sumy. 

Väčšinou si ľudia zvolia nízku poistnú sumu, aby platili nízke poistné. Následne im v prípade poistnej udalosti nie sú vyplatené peniaze za všetky škody. Počas výstavby domu, ako aj počas rekonštrukcie, si nechajte viackrát prepracovať poistnú sumu. Vďaka tomu sú pokryté všetky riziká a zmeny sú ukotvené v zmluve.

Poistenie stavby a hypotéka

V prípade, že nemáte peniaze na výstavbu domu a požičiate si v banke, situácia týkajúca sa poistenia je vyriešená. Poistenie stavby je v danom prípade povinné. Je povinné počas celkovej lehoty, počas ktorej je splácaný úver. Rozostavaná stavba taktiež podlieha povinnosti, aby bola poistená.

Poisťovne často poistia aj rozostavané stavby na „budúcu hodnotu“. Ide o hodnotu, ktorú bude mať vaša stavba vo chvíli, ak bude dokončená. Po tom, ako bude dom skolaudovaný, poistenie prejde do poistenia rodinného domu. Nie je nutné, aby ste uzatvorili novú zmluvu.


TIP

 V momente, ako dostaviate dom, nie je nutné uzatvoriť ďalšiu zmluvu. Poistenie stavby prejde do poistenia rodinného domu. Často sa stáva, že plynule prejde aj do poistenia domácnosti či zodpovednosti za škodu členov, ktorí žijú v domácnosti. 


Poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie nehnuteľnosti 

AXA

Poskytuje poistenie pre každú nehnuteľnosť. Na výber máte z 3 poistných balíkov MINI, KLASIK alebo MAXI. Celý majetok na rovnakej adrese si môžete chrániť iba na jednej zmluve. Ak máte okrem nehnuteľnosti aj iný majetok na totožnej adrese, môžete uzatvoriť „Poistenie domov IN”. 

Týka sa nielen poistenia nehnuteľnosti, ale aj domácnosti či zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

UNION

Poskytuje výplatu poistného plnenia stále v nových cenách, a to bez odpočítania amortizácie. Môžete si vybrať až z 30 rizík, ktoré ohrozujú majetok. Poisťovňa vám preplatí náklady na náhradné ubytovanie či sťahovanie do sumy 10 000 €. 

Wüstenrot 

Ponúka 3 balíky BASIC, STANDARD a EXCLUSIVE. Poistenie pokrýva až 33 rizík a poskytuje zľavu 40 % pri uzatvorení zmluvy. Okrem toho ponúka aj poistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľnosti s poistnou sumou od 50 000 €.

ČSOB

Poistenie je vhodné pre majiteľov rodinných domov, bytov či rekreačných objektov. Okrem toho si môžete poistiť byt, dom, chatu, rozostavanú stavbu či garáž. Je možné si pripoistiť aj vedľajšie budovy, záhradu či vonkajší bazén.

Zhrnutie

Poistenie nehnuteľnosti je prostriedkom, vďaka ktorému môžete ochrániť váš majetok a neprísť tak o všetko, čo ste budovali. Je to istota, ktorá vám zaručí, že v prípade škôd na majetku, vám poisťovňa vyplatí peniaze. Vyberte si poistenie, ktoré sa vám hodí najviac a budete spokojní.

Miroslav Novysedlak
Miroslav Novysedlak
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.