Povinné informácie finančného agenta ako sprostredkovateľa finančnej služby ePojisteni.cz s.r.o., vyplýva podľa:


  • zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 266/2005 Z.z.“),

  • zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 186/2009 Z.z.“).


Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., so sídlom Bořivojova č. 878/35, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČ: 284 80 406, je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 144679.

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. Aktuálny zoznam finančných inštitúcií a ich adresy sú uvedené na TEJTO STRÁNKE.


Spoločnosť je evidovaná NBS v Registri subjektov finančného trhu, finančné sprostredkovanie a poradenstvo, finančný sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom RegFAP: 220808 od 05.10.2016.


Spoločnosť je taktiež evidovaná NBS v registri finančných agentov a finančných poradcov jako samostatný finančný agent, podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov pod registračným číslom RegFAP: 262186 od 3.9.2021. Našu registráciu si môžete overiť na stránke NBS, v registri finančných agentov a finančných poradcov

Predmetom činnosti spoločnosti je podľa obchodného registra:

  • činnosť poisťovacieho agenta,

  • činnosť poisťovacieho makléra,

  • činnost samostatného finančného agenta pre oblasť poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. 


Orgánom dohľadu nad spoločnosťou ePojisteni.cz s.r.o., je Česká národná banka, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika.

Odplatou spoločnosti ako finančného agenta v zmysle zák. č. 186/2009 Z.z. za poskytnuté finančné poradenstvo a uzavretie poistnej zmluvy je finančná odmena od poisťovne:

  • provízia finančného agenta, ktorá je určená percentuálnou sadzbou z uhradeného poistného.


Ponúkaná finančná služba – sprostredkovanie poistenia, nie je spojené s nástrojmi zahŕňajúce riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať, alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv.

Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani poplatky.

Výška poistného je vidieť v kalkulačke po zadaní cenotvorných údajov a predložení návrhu zmluvy. Návrh zmluvy dostane klient obratom na e-mail, kde je znova uvedená výška poistného.

Klient platí poistné vždy v prospech poisťovne, nie pre spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. Konkrétne platobné podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach tej ktorej poisťovne, môžu sa líšiť na základe rôznych faktorov (spôsob platenia poistného, frekvencia platenia poistného, zľavy, bonusy). Tieto informácie sú zasielané klientovi spolu s poistnou zmluvou.

Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. neúčtuje klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady.

Klient má právo odstúpiť od poistnej zmluvy, okrem zákonom stanovených možností, podľa poistných podmienok tej ktorej poisťovne, v ktorej bolo poistenie dojednané. Tieto informácie sú súčasťou všeobecných poistných podmienok zasielaných klientovi spolu s poistnou zmluvou.

Poistné zmluvy, dojednané a uzavreté prostredníctvom finančného sprostredkovateľa sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uzatvorením poistnej zmluvy je klient povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a zákonmi Slovenskej republiky.

Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení.

V prípade nespokojnosti klienta alebo potencionálneho klienta, či akejkoľvek dotknutej osoby (ďalej len Oprávnená osoba) s vykonávaním finančného sprostredkovania sa môže táto osoba obrátiť so svojou sťažnosťou, podanou buď písomne v sídle finančného agenta, ústne alebo elektronicky na adrese: reklamacie@porovnajto.sk.


Zo sťažnosti musí byť jasné, kto ju podáva a akej veci sa týka, popis udalosti s uvedením údajov nevyhnutných na riešenie sťažnosti, ako bola Oprávnená osoba dotknutá na svojich právach, prílohy a doklady odôvodňujúce sťažnosť.

Sťažnosť musí byť vyriešená v lehote 30 dní odo dňa jej podania.


V prípade nespokojnosti klienta s riešením jeho sťažnosti môže podať sťažnosť:


  • Národnej banke Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, prípadne na

  • Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
Spor medzi klientom a finančným agentom je tiež možné riešiť mimosúdne – alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, mediáciou v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, lebo rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (pre túto možnosť musí klient po vzájomnej dohode so spoločnosťou uzavrieť rozhodcovskú zmluvu).

Podanie sťažnosti a reklamačný formulár je umiestnený na TEJTO STRÁNKE.

Portál Porovnajto.sk prevádzkuje ePojisteni.cz s.r.o. člen Skupiny Srovnejto, ktorá spravuje aj superpoistenie.sk.