Všeobecné obchodné podmienky

webového portálu Porovnajto.sk

vydané spoločnosťou:

ePojisteni.cz s.r.o.

IČO: 284 80 406, so sídlom Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 144679, pôsobiaca na Slovensku prostredníctvom ePojisteni.cz s.r.o., organizačná zložka Slovensko, IČO: 53 695 780, Vrútocká 48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 8718/B, člen Skupiny Srovnejto 

(ďalej len „ePojisteni“), 

I. časť – Všeobecné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1.             Spoločnosť Epojisteni prevádzkuje internetové stránky na doméne www.porovnajto.sk (ďalej len ,,Stránky"). Hlavným účelom týchto Stránok je uľahčiť vám orientáciu v ponukách poistenia, úverov a ďalších podobných služieb. 

1.2.             Na našich Stránkach môžete predovšetkým vyhľadávať a porovnávať rôzne ponuky na základe vami zadaných parametrov, spojiť sa s poskytovateľom vybranej služby, ako aj získavať ďalšie užitočné informácie o ponúkaných službách. 

1.3.             Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorú s nami uzatvárate prostredníctvom formulára pre vašu registráciu a/alebo formulárov pre ďalšie služby poskytované na našich Stránkach.  

1.4.             Naše vzájomné práva a povinnosti sa riadia vami odoslaným formulárom a týmito Podmienkami, neupravené vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. 

2. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

2.1.           Ak tieto Podmienky neuvádzajú inak, odoslaním vyplneného formulára pre vybranú službu nám zasielate žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb. Doručením potvrdenia o prijatí žiadosti vzniká medzi nami zmluvný vzťah, ktorého obsah je vyjadrený v týchto Podmienkach. Pri registrácii je zmluva uzavretá v okamihu, keď dostanete potvrdenie o registrácii na vami udanú e-mailovú adresu. Tieto Podmienky sú potom záväzné pre všetky služby, ktoré používate. 

2.2.             Prijatím týchto Podmienok vyhlasujete, že vami poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. 

2.3.             Rozsah údajov potrebných na poskytnutie konkrétnej služby je stanovený priamo v žiadosti pre každú službu. V prípade potreby vám tiež zavoláme, aby sme spresnili vaše požiadavky a ponúkli vám čo možno najprínosnejšie riešenie priamo pre vás. 

2.4.             V žiadosti ste povinní vyplniť iba pravdivé, presné a aktuálne údaje. Pravdivosť údajov neoverujeme a nezodpovedáme za spracovanie žiadosti s nepravdivými, nepresnými a neaktuálnymi údajmi. Súčasne ste povinní aktualizovať každú zmenu vami zadaného údaja vo svojom používateľskom účte, ak je to možné (inak nám, prosím, takúto zmenu oznámte e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného priamo na Stránkach). 

2.5.             Spracovanie údajov, ktoré predstavujú vaše osobné údaje, sa riadi Informáciami o spracovaní osobných údajov. Tie nájdete na našich stránkach

2.6.             Uzavretú zmluvu vrátane príslušných formulárov a Podmienok archivujeme v elektronickej podobe. Kedykoľvek nás môžete požiadať o prístup k uvedeným dokumentom a radi vám ich poskytneme.

3. Odstúpenie od zmluvy zo strany používateľa - spotrebiteľa

3.1.           Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich (14) dní odo dňa jej uzavretia i bez udania dôvodu. 

3.2.             Odstúpenie je účinné v okamihu, keď sa o ňom dozvieme – listom alebo e-mailom doručeným na našu adresu. Hneď ako oznámenie o odstúpení dostaneme, potvrdíme vám jeho prijatie. Na dodržanie lehoty na odstúpenie postačí odoslať príslušné oznámenie pred uplynutím štrnásťdennej lehoty.

4. Komunikácia a kontaktné údaje spoločnosti ePojisteni

4.1.           Na všetku komunikáciu s nami môžete použiť nasledujúce kontaktné údaje:

  • Kontaktná adresa: Vrútocká 48, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 04, Slovenská republika


4.2.           Beriete na vedomie a ste uzrozumení s tým, že telefonické hovory na našej zákazníckej linke môžu byť v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a z dôvodu ochrany oprávneného záujmu a práv oboch strán nahrávané.

5. Podmienky poskytovania služieb

5.1.           Všetky ponuky služieb umiestnené na Stránkach sú nezáväzné, poskytovateľ vybranej služby preto nie je povinný uzavrieť príslušnú zmluvu na tieto služby. V orientačnej výške sú uvedené aj ceny ponúkaných služieb a neručíme za to, že konkrétny poskytovateľ týchto služieb uzavrie s vami za tieto ceny predmetnú zmluvu. 

5.2.             Porovnanie ponúk na Stránkach je iba orientačné. Nie sme povinní zverejňovať ponuky všetkých poskytovateľov danej služby. 

5.3.             Na základe zmluvy podľa týchto Podmienok nikdy nedohodujeme zmluvy s vybraným poskytovateľom služby za vás. Poskytujeme vám iba možnosť uzavretia takej zmluvy s vybraným poskytovateľom. Predmetnú zmluvu uzatvárate následne na základe svojho vlastného slobodného uváženia a výberu poskytovateľa predmetnej služby po tom, čo sa oboznámite s jeho zmluvnými podmienkami. Nenesieme teda akúkoľvek zodpovednosť zo zmluvy dohodnutej medzi vami a vybraným poskytovateľom. 

5.4.             V prípade, že budete zo Stránok presmerovaní na akékoľvek iné stránky (predovšetkým stránky vybraného poskytovateľa), tieto Podmienky sa na ďalšie vaše konanie (vrátane dohodnutia konkrétnej zmluvy s vybraným poskytovateľom) nevzťahujú. 

5.5.             Stránky a ich obsah sú chránené ako predmety duševného vlastníctva právnymi predpismi, predovšetkým ako autorské diela podľa autorského zákona. Práva na Stránky a/alebo ich obsah patria spoločnosti ePojisteni. 

5.6.             Stránky a ich obsah ste oprávnení prezerať si a použiť výlučne v súlade s ich účelom, t. j. predovšetkým vyplnením a odoslaním formulárov umiestnených na Stránkach. Stránky a ich obsah nie ste oprávnení akokoľvek meniť, upravovať alebo inak do nich zasahovať ani ich rozmnožovať, rozširovať či vydávať za vlastné, ani s nimi inak nakladať, ak nejde o nakladanie vyplývajúce priamo z účelu Stránok a jeho obsahu. 

5.7.             Vyhradzujeme si právo Stránky a informácie uvedené na nich kedykoľvek meniť či upravovať, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 

II. časť – Poskytované služby

 

6. Poistenie

6.1.       Na našich Stránkach môžete pri vybraných druhoch poistenia on-line vyhľadávať a porovnávať ponuky jednotlivých poisťovateľov (poisťovní) na základe vami zadaných kritérií. Účelom služby je vyhodnotiť vami zadané údaje a ponúknuť vám poistenie, ktoré podľa našich odborných skúseností najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám a potrebám. Služba sa poskytuje bezplatne a zahŕňa predovšetkým: 

6.1.1.       Nezávislé porovnávanie ponúk produktov na základe vami zadaných údajov, pričom vám zobrazíme ponuky, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá je podľa vášho uváženia najvýhodnejšia, 

6.1.2.       kontaktovanie poisťovateľa vami vybraného poistenia vrátane poskytnutia vašich údajov vyplnených v žiadosti takémuto poisťovateľovi či jeho zástupcovi, 

6.1.3.       zaslanie návrhu zmluvy spolu s obchodnými podmienkami vybraného poisťovateľa, prípadne tiež i platobných údajov a ďalších informácií k vybranej poistnej zmluve. 

6.2.           Zoznam poisťovní, ktorých produkty ponúkame, nájdete na týchto stránkach

6.3.           Služba nezahŕňa poskytnutie samotného poistenia. 

6.4.           Služby podľa tohto článku 6 poskytuje spoločnosť ePojisteni bez ohľadu na to, na ktorej zo Stránok ste príslušnú žiadosť vyplnili. Spoločnosť ePojisteni má oprávnenie ako samostatný sprostredkovateľ podľa zákona o distribúcii poistenia a zaistenia registrovaný v Českej národnej banke. Spoločnosť ePojisteni je evidovaná NBS v Registri subjektov finančného trhu, finančné sprostredkovanie a poradenstvo, finančný sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom RegFAP: 220808 od 5. 10. 2016. 

6.5.           Dovoľujeme si vás upozorniť, že máte právo bez udania dôvodu odstúpiť od dohodnutej poistnej zmluvy v lehote štrnástich dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa, keď vám boli oznámené poistné podmienky, ak k tomuto oznámeniu dôjde na vašu žiadosť po uzavretí zmluvy. (Toto ustanovenie sa nepoužije na zmluvy spadajúce do poistenia pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho bydliska vrátane poistenia finančných strát bezprostredne súvisiacich s cestovaním, ak boli tieto zmluvy dohodnuté na kratší čas než jeden mesiac.) V prípade, že budete chcieť od zmluvy odstúpiť, ste povinní kontaktovať nás najlepšie písomne a oznámiť nám, že odstupujete od poistnej zmluvy s uvedením čísla a dátumu návrhu poistnej zmluvy a čísla účtu na vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň štrnásťdennej lehoty. 

7. Pôžičky a úvery

7.1.         Na našej Stránke môžete on-line vyhľadávať a porovnávať vybrané finančné produkty jednotlivých bánk i nebankových poskytovateľov na základe vami zadaných kritérií. Účelom služby je vyhodnotiť vami zadané údaje a ponúknuť vám finančný(-é) produkt(y), ktorý (-é) podľa našich odborných skúseností najlepšie vyhovuje (-ú) vašim požiadavkám a potrebám. Služba je poskytovaná bezplatne a zahŕňa predovšetkým:

7.1.1.       Nezávislé porovnávanie ponúk produktov na základe vami zadaných údajov, pričom vám zobrazíme ponuky, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá je podľa vášho uváženia najvýhodnejšia, 

7.1.2.       kontaktovanie poskytovateľov vami vybraného finančného produktu, ktorý bol vyhľadaný na základe kritérií vo vašej žiadosti, vrátane poskytnutia vašich údajov vyplnených v žiadosti takému poskytovateľovi finančného produktu s cieľom umožniť mu ponúknuť vám požadované služby. 

7.2.         Služba nezahŕňa poskytnutie samotného finančného produktu.  

7.3.         Služby podľa tohto článku 6 poskytuje spoločnosť ePojisteni ako samostatný finančný agent, ktorá má oprávnenie udelené Národnou bankou Slovenska (ďalej ako „NBS") na výkon činnosti poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebitel’ských úverov. Na základe uzavretia Zmluvy podľa tohto článku 6 však nedochádza k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru vo vašom mene. Zmluva podľa týchto Podmienok nepredstavuje zmluvu o sprostredkovaní spotrebiteľského úveru ani žiadne iné zvláštne dohody medzi sprostredkovateľom a spotrebiteľom podľa uvedeného zákona. 

7.4.         Dovoľujeme si vás upozorniť, že poskytovatelia niektorých finančných produktov sú podľa právnych predpisov oprávnení vzájomne sa informovať o údajoch o dlhoch, ktoré vypovedajú o úverovej spôsobilosti spotrebiteľa, prostredníctvom tzv. dlžníckych databáz. Na účely poskytnutia konkrétneho finančného produktu, o ktorý ste prejavili záujem zaslaním žiadosti (formulára), budú údaje použité na nahliadnutie do Spoločného Registra Bankových Informácií (SRBI), Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Registra Bankových Úverov a Záruk a do Registra úpadcov (RÚ), prípadne iných podobných registrov v rámci Slovenskej republiky, a to zo strany poskytovateľa príslušného finančného produktu. 

8. Informovanie o výhodných ponukách

8.1.         Vzhľadom na to, že hlavným cieľom všetkých služieb spoločnosti ePojisteni je umožniť svojim zákazníkom, aby získali čo najvýhodnejšie ponuky služieb vo vybraných oblastiach, je súčasťou všetkých služieb poskytovaných spoločnosťou ePojisteni tiež zasielanie zvýhodnených ponúk v iných oblastiach. Tieto ponuky vám budeme zasielať na vašu e-mailovú adresu, prípadne telefonicky. Ak nebudete mať záujem o poskytovanie tejto služby, môžete ju kedykoľvek bezplatne zrušiť kliknutím na príslušný odkaz uvedený v doručenom oznámení. III. časť – Záverečné ustanovenia

9.  Záverečné dohody

9.1.          Prípadné spory budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa sídla organizačnej zložky ePojisteni, ak nie je voľba miestnej príslušnosti v konkrétnom prípade vylúčená právnymi predpismi. (Týmto nie je dotknuté vaše právo riešiť spory najprv mimosúdnou cestou na príslušných orgánoch, ako sú uvedené v týchto Podmienkach.)

9.2.          Ak vznikne medzi nami akýkoľvek spotrebiteľský spor, ste oprávnení tiež ho najskôr riešiť mimosúdnou cestou:

9.2.1.       pred Slovenskou obchodnou inšpekciou (www.soi.sk),

9.2.2.       cez platformu RSO na riešenie sporov, prevádzkovanou Európskou komisiou, v jazyku, ktorý si zvolíte (https://ec.europa.eu/consumers/odr/), alebo

9.2.3.       v prípade sprostredkovania úveru či životného poistenia pred Finančným arbitrom (https://finarbitr.cz/cs/oblasti/zivotni-pojisteni.html).

9.3.         Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku. Ak sa uzatvára vo viacerých jazykových verziách, v prípade rozporu má vždy prednosť slovenská verzia.

9.4.         V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Podmienok.

9.5.         Každá zo strán môže zmluvu uzavretú na základe týchto Podmienok ukončiť výpoveďou aj bez udania dôvodu a bez výpovednej lehoty na základe doručenia výpovede e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu druhej strany. Výpoveď nadobúda účinnosť jej doručením druhej strane. Beriete na vedomie, že s ohľadom na povahu poskytovaných služieb sa ukončenie zmluvy nedotýka už poskytnutej služby vrátane poskytnutia údajov príslušnému vybranému poskytovateľovi produktu v súlade s týmito Podmienkami.

9.6.         Práva a povinnosti nadobudnuté predo dňom ukončenia zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po skončení zmluvy, nie sú jej ukončením dotknuté.

9.7.         Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2022.