1. Naša firemná kultúra je postavená na princípe korektných vzťahov a vzájomnej dôvery medzi zamestnancami. Rovnaký princíp uplatňujeme i vo vzťahu k externým partnerom/inštitúciám. 

2. Sme presvedčení, že jednotlivé aspekty fungujúcej a vierohodnej firemnej kultúry sú kľúčom nielen k spokojnosti zamestnancov, ale i k dlhodobému budovaniu jedinečného brandu Srovnejto.cz, a s tým spojenej dobrej reputácie spoločností skupiny Srovnejto.cz.

3. Diskriminácia v akejkoľvek forme na základe rasy, etnického pôvodu, národnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia, náboženského vyznania, viery či svetového názoru je zakázaná.

4. Prirodzenou súčasťou nášho pracovného prostredia je spolupráca založená na dobrých medziľudských/profesných vzťahoch s dôrazom na vzájomný rešpekt/podporu a spravodlivé riešenie pracovnoprávnych záležitostí. Dodržiavame obozretnú personálnu politiku a dbáme o rozvoj svojich zamestnancov s dôrazom na profesionalitu a etické chovanie. 

5. Hlásime sa k trvale udržateľnému rozvoju, inovatívnosti a podpore profesného rastu zamestnancov.

6. Dodržiavame zákony, interné predpisy a pravidlá etického konania v záujme predchádzania praniu špinavých peňazí, korupcii, podvodom, konfliktom záujmov, atď.  

7. Dodržiavame regulatórne/legislatívne/interné pravidlá v oblasti regulácie a reportingu voči štátnym orgánom, a to najmä vo vzťahu k ČNB.

8. Rešpektujeme pravidlá hospodárskej súťaže a obchodných zvyklostí, vyvarujeme sa používaniu  nepravdivých výrokov a ohováraniu svojich konkurentov a všetkého, čo by mohlo narušiť dôveru klientov a vyvolať skreslený dojem o ich službách. 

9. Všetku reklamu realizujeme pravdivo v súlade s čestnou súťažou bez prvkov klamlivej reklamy. 

10. Vedenie spoločností skupiny Srovnejto.cz sa zaväzuje k nulovej tolerancii voči korupcii/podvodom. 

V Prahe 1. júna 2021
Nicolas Eich

generálny riaditeľ        Skupina Srovnejto.cz