Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Povinné zmluvné poistenie - pojem

Čo je povinné zmluvné poistenie? 

Povinné  zmluvné poistenie, známe aj pod skratkou PZP, označuje zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie vozidla je povinné a vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.


Ak má poistený uzatvorené povinné zmluvné poistenie a spôsobí dopravnú nehodu, z tohto poistenia budú uhradené prípadné škody na majetku alebo zdraví, ktoré boli spôsobené jeho vozidlom tretím osobám. 

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie

Podľa zákona o PZP má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu:


  • pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako  držiteľ motorového vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom; ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca,

  • pri  cudzozemskom motorovom vozidle vodič tohto motorového vozidla, ak zákon neustanovuje inak. 

Poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:


  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu týchto škôd, 

  • ušlého zisku.


Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

  • 5 240 000 eur za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

  • 1 050 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a za náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených.