Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda pri usmrtení

Čo je škoda pri usmrtení? 

Škoda pri usmrtení  je ľudská a finančná strata spôsobená smrťou poškodeného v dôsledku škodovej udalosti alebo poistnej udalosti. 

Spôsob a rozsah náhrady 

Po usmrtení sa poskytuje tzv. náhrada škody pri usmrtení,  teda finančné, vecné alebo iné odškodnenie  pozostalých po poistenej osobe slúžiace na zmiernenie následkov usmrtenia.

Podľa Občianskeho zákonníka pri usmrtení uhrádza ten, kto spôsobil škodu, formou peňažného dôchodku náklady na výživu pozostalým, ktorým bol poškodený ku dňu svojej smrti povinný poskytovať výživu. Peňažný dôchodok pre pozostalých sa uhrádza vo výške rozdielu medzi tým, čo by poškodený mal podľa primeraného očakávania pozostalým na nákladoch na výživu poskytovať, ak by k usmrteniu nebolo došlo a dávkami podľa osobitného predpisu poskytovanými z rovnakého dôvodu.

Pri usmrtení sa uhrádzajú aj primerané náklady spojené s pohrebom, pokiaľ neboli uhradené pohrebným poskytnutým podľa predpisov o nemocenskom poistení.