Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Prevádzka motorového vozidla

Čo je prevádzka motorového vozidla?

Prevádzka motorového vozidla znamená používanie motorového vozidla v bežnom živote. Táto je upravená zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, podľa ktorého prevádzkou vozidla v cestnej premávke je akékoľvek možné použitie vozidla v cestnej premávke. 

Držiteľ motorového vozidla je povinný zabezpečiť, aby boli pri prevádzkovaní motorového vozidla dodržiavané pravidlá cestnej premávky.

Povinné zmluvné poistenie

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené  povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Toto povinné zákonné poistenie auta sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví   a nákladov pri usmrtení,,

  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu týchto škôd, 

  • ušlého zisku.