Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná zmluva

Čo je poistná zmluva?

Poistná zmluva je dokument, ktorý potvrdzuje vznik poistenia,  a teda poistného vzťahu medzi poistiteľom a poistníkom. Poistná zmluva obsahuje všeobecné poistné podmienky, špecifické poistné podmienky, informácie o poistnom období, poistnom krytí, poistených rizikách, poistných sumách, územnej platnosti poistenia, spoluúčasti a o platbe poistného. 

Poistná zmluva je navrhnutá podľa konkrétneho predmetu poistenia alebo konkrétnemu klientovi. Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného

Vznik poistenia

Občiansky zákonník umožňuje vznik poistenia podpisom zmluvy a v niektorých prípadoch aj bez uzavretia písomnej zmluvy. Táto druhá možnosť predpokladá zaplatenie prvého alebo jednorazového poistného. Práve táto druhá možnosť sa využíva pri uzavretí poistenia cez internet.