Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Všeobecné poistné podmienky

Čo sú všeobecné poistné podmienky?

Všeobecné poistné podmienky   poistné podmienky pre poistenie vo všeobecnosti, ktoré stanovujú najmä podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, vymedzenie pojmu poistná udalosť, podmienky poskytnutia poistného plnenia, spôsob uzavretia poistnej zmluvy, začiatok a dobu jej trvania, podmienky a spôsob platenia poistného a podobne. 

Naproti tomu špecifické poistné podmienky podrobnejšie doplňujú všeobecné poistné podmienky pre určitý druh poistenia alebo pre konkrétneho poisteného v poistnej zmluve. Ide o najmä o rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistného plnenia a podobne.