Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Špecifické poistné podmienky

Čo sú špecifické poistné podmienky?

Špecifické poistné podmienky  poistné podmienky, ktoré podrobnejšie dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre určitý druh poistenia alebo pre konkrétneho poisteného v poistnej zmluve. Ide o najmä o rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistného plnenia a podobne. 

Naproti tomu všeobecné poistné podmienky stanovujú najmä podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, vymedzenie pojmu poistná udalosť, podmienky poskytnutia poistného plnenia, spôsob uzavretia poistnej zmluvy, začiatok a dobu jej trvania, podmienky a spôsob platenia poistného a podobne.