Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Klient

Kto je klient?

Klient  je osoba, ktorá je potencionálnym poistníkom alebo dojednávateľom poistenia. Ide teda o osoby, ktoré poistenie uzatvárajú alebo na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť platiť poistné. 

Kto môže byť klientom?

Klientom pritom môže byť:

  • fyzická osoba - osoba mužského alebo ženského pohlavia, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, 

  • fyzická osoba podnikateľ  - fyzická osoba podnikajúca vo vlastnom mene a ručiaca za podnikanie celým svojím majetkom, 

  • právnická osoba - organizácia osôb alebo majetku vytvorená na nejaký účel. Môže to byť napríklad podnikateľský subjekt (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), ale aj nepodnikateľský subjekt (nezisková organizácia, občianske združenie, príspevková alebo rozpočtová organizácia, ministerstvo a podobne).