Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vznik poistenia

Čo znamená vznik poistenia?

Vznik poistenia znamená vznik poistnej zmluvy, ktorá upravuje právny vzťah medzi poistníkom a poisťovňou.  Termín vzniku poistenia sa označuje ako začiatok poistenia. Poistenie vzniká nultou hodinou nasledujúceho dňa po uzavretí poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie sa začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskôr. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.

Ako vzniká poistenie?

Podľa Občianskeho zákonníka vzniká poistenie dvoma spôsobmi:

  • prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poistníkom alebo poisťovňou, čiže druhou zo zmluvných strán,

  • zaplatením prvej splátky bežného poistného alebo jednorazového poistného. 

V prípade, že z právneho hľadiska nie je v určitom čase splnená ani jedna podmienka vzniku poistenia - teda nie je prijatý návrh na uzavretie poistnej zmluvy zo strany poisťovne, ale ani zaplatené poistné zo strany klienta, je nevyhnutné, aby poistné krytie vzniklo hneď po písomnom formulovaní návrhu na uzavretie poistnej zmluvy vo forme tzv. predbežného krytia.