Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Jednorazové poistné

Čo je jednorazové poistné?

Jednorazové poistné  je poistné, ktoré bolo zaplatené naraz jednou platbou na celé poistné obdobie.  Môže ísť o krátkodobé poistenie (napr. cestovné poistenie) alebo dlhodobé poistenie (napr. životné poistenie - riziko dožitia). 


Jednorazové poistné je splatné spravidla v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. Podľa § 801 Občianskeho zákonníka platí, že ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné  nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistné zaniká. Poisťovňa má nárok na poistné do zániku poistenia. Pre povinné zmluvné poistenie platia v tomto ohľade iné pravidlá.