Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Územná platnosť poistenia

Čo je územná platnosť poistenia?

Územná platnosť poistenia charakterizuje územie, na ktorom je poistné krytie platné. Znamená to, že v poistných podmienkach poistenia sú charakterizované krajiny, na ktoré sa poistenie vzťahuje. 

Poistenie podľa územnej platnosti

Z hľadiska územnej platnosti rozoznávame:

  • domáce poistenie - poistenie s poistným krytím obmedzeným na územie Slovenskej republiky;

  • zahraničné poistenie - poistenie rizík, ktoré vznikajú poisteným subjektom v zahraničí. Od domáceho poistenia sa líši nielen územnou platnosťou, ale aj rizikami a poistnými podmienkami. 

Ak by poistná udalosť vznikla mimo územnú platnosť poistenia, poistenie by poistenému neposkytlo poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve; došlo by teda k neplatnosti poistenia.