Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Limit poistného plnenia

Čo je limit poistného plnenia?

Limit poistného plnenia,  označovaný aj ako limit poistného krytia alebo limit poistnej sumy, je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne, ktorá musí byť uvedená v poistnej zmluve. Znamená hornú hranicu poistného krytia poisťovne na jednu škodovú udalosť. 

Limity poistného plnenia pre PZP

Legislatíva napríklad stanovuje minimálnu výšku poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Pri povinnom zmluvnom poistení platí podľa zákona o PZP jeden limit poistného krytia pre škody spôsobené na zdraví, zranení, alebo usmrtení a druhý limit poistného krytia kryje škody spôsobené na majetku.

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

  • 5 240 000 eur za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

  • 1 050 000 eur  za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených. 

Niektoré poisťovne však ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity - napríklad až 10 mil. eur pre škody na zdraví a rovnako 10 mil. eur pre škody na majetku.