Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda na zdraví

Čo je škoda na zdraví?

Škoda na zdraví  je dočasné alebo trvalé zníženie kvality zdravia a/alebo schopností fyzickej osoby samostatne vykonávať určité činnosti.

Škodu na zdraví si môže uplatňovať iba fyzická osoba, prípadne pozostalá osoba v prípade úmrtia fyzickej osoby. Za takúto škodu spravidla zodpovedá pôvodca, teda fyzická osoba ktorej konanie viedlo k zhoršeniu zdravotného stavu fyzickej osoby. 

Zložky škody na zdraví

Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú:

 • bolesť -  ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov,

 • sťaženie spoločenského uplatnenia - stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. 

Tieto dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví sú predmetom zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Ich zmyslom je poskytnúť peňažnú náhradu za ujmu spôsobenú zásahom do telesnej integrity fyzickej osoby. 

 Škoda na zdraví zahŕňa tieto nároky ako:

 • bolestné,

 • sťaženie spoločenského uplatnenia,

 • strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti (tzv. úrazový príplatok),

 • strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (tzv. úrazová renta),

 • strata na dôchodku,

 • jednorazové vyrovnanie,

 • náklady spojené s liečením.

Škoda na zdraví v prípade úmrtia poškodeného zahŕňa aj

 • primerané náklady spojené s pohrebom,

 • pozostalostnú úrazovú rentu,

 • nemajetkovú ujmu.