Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákon o PZP

Čo je zákon o PZP?

Zákon o PZP je   zákon č. 381/2001 Z. z.  o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Povinnosť uzavrieť PZP

Podľa tohto zákona má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu:

  • pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ motorového vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom; ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca,

  • pri  cudzozemskom motorovom vozidle vodič tohto motorového vozidla, ak zákon neustanovuje inak. 

Poistné plnenie z PZP

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu týchto škôd,

  • ušlého zisku.

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej

  • 5 240 000 eur za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, 

  • 1 050 000 eur  za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.