Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škodová udalosť

Čo je škodová udalosť?

Škodová udalosť  je udalosť, pri ktorej vznikne škoda. V prípade, že je poškodená vec, právo, povinnosť alebo zodpovednosť predmetom poistenia a spôsob vzniku škody zodpovedá poistenému riziku, ide o poistnú udalosť.

Škodová udalosť v cestnej premávke

V cestnej premávke rozlišujeme medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:

  • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,

  • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

  • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. 

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa nepovažujú za dopravnú nehodu, ale sú škodovou udalosťou. Jeden z najdôležitejších rozdielov medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. Za dopravnú nehodu sa považuje hmotná škoda prevyšujúca sumu 3 990 eur.