Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

peňažné úroky z omeškania

Všetko, čo by ste mali vedieť o úrokoch z omeškania

|Richard Zona
5/5

Omeškanie dlžníka s plnením záväzku má vždy za následok vznik nových práv a povinností medzi dlžníkom a veriteľom. Zo zákona teda nastáva zmena obsahu právneho vzťahu a k slovu sa dostávajú úroky z omeškania. Ako sa dajú vymáhať a do akej výšky sa môžu vyšplhať, si povieme v našom článku.

Čo je úrok z omeškania?

Úrok z omeškania sa dá považovať za poistku každej obchodnej transakcie. Ak ste napríklad zákazníkovi v rámci svojho podnikania dodali tovar alebo poskytli služby a nedostali platbu v dohodnutej lehote, máte nárok na úroky z omeškania, a tiež náhradu za neuhradenú platbu

Samozrejme, týka sa to aj všetkých obchodných transakcií s inými podnikateľskými subjektmi (vrátane SZČO) a s orgánmi verejnej moci.

Vo všeobecnosti sa dá o úroku z omeškania povedať, že má povahu sankcie, a to z dôvodu, že ak dlžník mešká so splnením finančného záväzku, veriteľ nemôže disponovať svojimi finančnými prostriedkami. Na druhej strane, dlžník ich zase neoprávnene a bez súhlasu veriteľa využíva vo svoj prospech.

Úrok z omeškania býva preto v praxi často označovaný aj ako „paušalizovaná náhrada škody“. Úroky z omeškania sa platia popri samotnom dlžnom plnení (istine), pričom sa stanovujú ako percento z nezaplatenej časti dlhu

Nezaplatenie za váš tovar alebo služby je vždy veľmi nepríjemnou záležitosťou. Dočasne túto situáciu môžete riešiť napríklad bezpečnou pôžičkou.


Vedeli ste, že…

v občianskoprávnych vzťahoch nie je možné dohodnúť si vyššie úroky z omeškania, než je výška zákonných úrokov? V obchodnoprávnych vzťahoch sa zase uprednostňuje dohoda podnikateľov, pričom ak sa úroky nepodarí dohodnúť, uplatňujú sa zákonné úroky z omeškania.


Sadzba zákonných úrokov z omeškania

Ak si veriteľ splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, má právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia. Ak však výška úrokov v zmluve nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením

Nariadenie vlády SR sa však každým rokom mení. Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 3​69 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Aktuálny prehľad sadzby zákonných úrokov spolu s ich historickým vývojom môžete nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Od 16. 3. 2016 je výška sadzby zákonných úrokov stanovená na 8 % a zatiaľ sa nemení.

Nariadenie pritom stanovuje dve sadzby a veriteľ má možnosť vybrať si pre neho tú výhodnejšiu. Stanovená výška úroku z omeškania závisí potom na konkrétnej sume istiny a na dobe trvania omeškania. Podmienky pre obe sadzby vyzerajú nasledovne:

  • Prvá sadzba - stanovená pre občianskoprávne vzťahy vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) zvýšenej o 5 percentuálnych bodov. Prehľad úrokových sadzieb ECB môžete nájsť na webstránke NBS. Dôležitý je najmä stĺpec označený ako „hlavné refinančné operácie“.

  • Druhá sadzba - stanovená pre obchodnoprávne vzťahy vo výške základnej úrokovej sadzby ECB zvýšenej o 8 percentuálnych bodov. 

Výšku úrokov z omeškania si môžete vypočítať pomocou kalkulačky, ktorú môžete nájsť na stránke europa.eu.

Pochopiteľne, v obchodnej zmluve si vopred s obchodným partnerom nemôžete dohodnúť akúkoľvek výšku úrokov z omeškania. Výška úrokov totiž nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi, a to podľa Občianskeho zákonníka - zákon č. 40/1964 (§ 3 ods. 1). Najčastejšie ide o stav, kedy dohodnuté úroky presiahnu úrokovú mieru poskytovanú peňažnými ústavmi v čase uzavretia dohody.

Úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka

Úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku platí iba v prípade porušenia peňažných záväzkov neobchodného charakteru, pričom úroky z omeškania tvoria príslušenstvo pohľadávky. 


TIP 

Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov.


Výšku úrokov z omeškania pritom ustanovuje vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku, ktorým je nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. - § 3. Podľa tohto nariadenia je výška úrokov z omeškania zvýšená už o zmienených päť percentuálnych bodov, ako je základná úroková sadzba ECB. Pochopiteľne, platnosť tu je k prvému dňu omeškania. 

Ako vymáhať úroky z omeškania?

V prípade, že je po termíne dodania tovaru alebo služby, je dôležité ako prvé poslať svojmu zmluvnému partnerovi faktúru. Ideálne je, ak faktúru doručíte spolu s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

Ak uplynie lehota splatnosti faktúry, môžete svojmu zmluvnému partnerovi zaslať výzvu na zaplatenie, v rámci ktorej je možné uplatniť si úrok z omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40 €.

Pokiaľ bude vaša výzva na zaplatenie neúčinná, ďalším krokom je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, a to na miestne príslušnom súde, pričom získate exekučný titul. V návrhu na vydanie platobného rozkazu je treba označiť a doložiť dôkazy, ktoré preukážu váš nárok a zaplatiť súdny poplatok. 

Medzi dôkazy, ktoré je treba doložiť patria:

  • obchodná zmluva - ak bola uzavretá v písomnej forme,

  • faktúra,

  • dodací list,

  • výzva na zaplatenie. 

Keď získate exekučný titul, kontaktujte akéhokoľvek súdneho exekútora za účelom začatia exekúcie.

V prípade skráteného konania pri vydaní platobného rozkazu sa spravuje aj zmenkový platobný rozkaz. Vtedy platí, že ak je vydaný platobný rozkaz, ktorého predmetom je platenie zmenky, môže dlžník podať námietku do 15 dní od jeho doručenia.

V prípade potreby a otázok sa môžete obrátiť na nasledovné organizácie:

  • Centrum právnej pomoci,

  • Národné podnikateľské centrum,

  • Slovenská komora exekútorov,

  • Slovenská advokátska komora.

 

Ale pozor! Ak nepodáte návrh na vydanie platobného rozkazu na súd v lehote štyroch rokov od uplynutia doby splatnosti, vaša pozícia v konaní pred súdom bude oslabená v dôsledku námietky premlčania nároku.

Záver

Úrok z omeškania je poistenie každej vašej obchodnej transakcie, pričom má povahu sankcie. Stanovenie výšky tohto úroku má však svoje pravidlá. Riadi sa usmerneniami NBS a ECB. 

V prípade nezaplatenia faktúry za váš tovar alebo služby, je dôležité zmluvnému partnerovi poslať výzvu na zaplatenie, ktorá zároveň slúži aj ako dôkaz pred súdom. Ak zostane bez odozvy, ďalším krokom je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, a to na miestne príslušnom súde.


Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.