Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

rodičovský príspevok

Ako získať rodičovský príspevok a na čo nezabudnúť?

|Ján Schneider
5/5

Zrejme všetci rodičia, ktorí v našej krajine privedú na svet ratolesti a starajú sa o ne, aspoň tušia, že môžu od štátu dostať nejaké peniaze. Väčšina ľudí si však pletie „pôrodné“ s „materskou“, rodinnými prídavkami a rodičovským príspevkom. Rodičia, ale aj tí, ktorí sa starajú o deti v náhradnej starostlivosti, majú možnosť získať od štátu viacero jednorazových, aj cyklických finančných príspevkov. Jedným z nich je rodičovský príspevok, ktorému sa podrobnejšie povenujeme.

Čo je to rodičovský príspevok?

Patrí do skupiny štátnej finančnej podpory rodín s deťmi. Rodičovský príspevok je cyklická štátna sociálna dávka určená na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. V prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom štát vypláca mesačný rodičovský príspevok do šiesteho roku jeho veku. Nárok na rodičovský príspevok majú zo zákona oprávnené osoby.

Kto je oprávnená osoba?

Môže ňou byť:

 • rodič dieťaťa,

 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v jednej domácnosti.

Aké sú podmienky získania rodičovského príspevku?

Na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, ak:

 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu a zároveň,

 • zabezpečuje osobne alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby riadnu starostlivosť o dieťa,

 • nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba podľa dohody ľudí, ktorí sa o dieťa starajú (aj v prípade, ak je dieťa v striedavej starostlivosti rozvedených rodičov),

 • ak je v rodine viac detí do troch rokov alebo do šiestich v prípade nepriaznivého zdravotného stavu, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok,

 • ak sa oprávnená osoba stará o dve a viac detí narodených súčasne, vzniká nárok na zvýšenie rodičovského príspevku o 25 % na každé dieťa.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak:

 • oprávnená osoba a dieťa nežijú v členskom štáte Európskej únie a oprávnená osoba nie je zdravotne poistená v Slovenskej republike,

 • má aspoň jedna z oprávnených osôb nárok na materské alebo podobnú dávku v členskom štáte a je vyššia ako suma rodičovského príspevku,

 • nečlenský štát vypláca obdobnú dávku, ako materské alebo rodičovský príspevok

 • rodič je maloletý a nemá priznané rodičovské práva,

 • oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa v náhradnej starostlivosti a na zabezpečenie starostlivosti tohto dieťaťa je poskytovaný rodičovský príspevok.

Aký je postup získania rodičovského príspevku?

 • nárok na uplatnenie rodičovského príspevku nie je automatický, treba oň písomne požiadať,

 • nárok na príspevok je možné uplatniť spätne najviac za obdobie 6 mesiacov,

 • žiadosť sa dá vypísať osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu alebo si ju môžete stiahnuť aj s vysvetľujúcou príručkou,

 • vypísanú a podpísanú žiadosť aj so všetkými dokumentmi môžete poslať poštou, e-mailom (aj s naskenovanými podpísanými prílohami) a ak máte kvalifikovaný elektronický podpis, tak aj cez ústredný portál verejnej správy,

 • ak si od vás vyžiadajú ďalšie dokumenty, bude ich treba predložiť,

 • po splnení podmienok a kladnom vyhodnotení žiadosti získate rodičovský príspevok.

rodičovstvo

Aká je výška rodičovského príspevku?

Na výšku rodičovského príspevku nemá vplyv príjem rodiny a štát ho ani neskúma. Nie je teda dôležité, či a koľko rodičia alebo náhradní rodičia zarábajú, každý má nárok na rovnaký príspevok. Kľúčovým parametrom výpočtu výšky rodičovského príspevku je koeficient navyšovania sumy životného minima. Výška rodičovského príspevku sa teda každoročne mierne zvyšuje.

V roku 2021 je výška rodičovského príspevku:

 • 275,90 € mesačne alebo

 • 378,10 € mesačne, ak sa žiadateľovi pred vznikom nároku na rodičovský príspevok z dôvodu starostlivosti o rovnaké dieťa vyplácalo materské alebo obdobná dávka v členskom štáte.


Náš tip

Nemusíte pracne hľadať informácie v „mamičkovských a tehuľkovských“ diskusných skupinách na sociálnych sieťach a potom ich triediť a overovať. Všetky objektívne, pravdivé, kompletné a priebežne aktualizované informácie o štátnej finančnej pomoci rodinám s deťmi nájdete na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Kto vypláca rodičovský príspevok?

Štátnou inštitúciou oprávnenou vyplácať rodičovské štátne finančné príspevky je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Konkrétne okresný ÚPSVaR podľa miesta vášho bydliska, kde treba adresovať žiadosť aj o rodičovský príspevok – poštou, e-mailom alebo elektronickou formou s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Práva aj povinnosti

Na rodičovský príspevok v našej krajine existuje po splnení podmienok zákonný nárok. Platiteľ príspevku – štát - má právo kontrolovať, či oprávnená osoba poberajúca rodičovský príspevok zabezpečuje riadnu výchovu dieťaťa. Neplatí to len na dieťa, na ktoré rodičovský príspevok berie. Ak napríklad rodič nedbá na riadnu školskú či predškolskú prípravu ďalšieho dieťaťa, ktoré má v starostlivosti, môže mu byť rodičovský príspevok krátený o 50 %.


Viete, že…

rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka nie sú navzájom podmienené? Rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok, nemusí byť zároveň na rodičovskej dovolenke. Respektíve, rodičovská dovolenka nie je podmienkou získania rodičovského príspevku. Pomerne veľká skupina rodičov je totiž samostatne zárobkovo činná a aj keď je to čudné a zrejme aj diskriminačné, nemajú nárok na rodičovskú dovolenku tak, ako zamestnaní rodičia.


Na rodičovský príspevok má nárok…

… každý rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do troch rokov alebo človek, ktorý má dieťa v náhradnej starostlivosti. Ak má dieťa dlhodobé zdravotné problémy, môže byť čas poberania rodičovského príspevku predĺžený až do 6. roku veku dieťaťa. Rodičovský príspevok je jedna z viacerých štátnych dávok, ktoré majú zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a jeho zdravý vývoj a výchovu. Nárok na rodičovský príspevok je daný zo zákona, o príspevok však treba písomne požiadať. Treba tak urobiť včas, pretože spätne sa dá nárok na mesačný rodičovský príspevok uplatniť maximálne za 6 mesiacov.


Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.