Podpisovanie zmluvy

Kedy a ako môžete vypovedať poistnú zmluvu?

18. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Poistenie je ako istiace lano pre horolezca. Pádu nezabráni, ale zmierni všetky následky, ktoré by nastali. Treba ho preto vnímať ako pomoc a podporu v ťažkých časoch, ktoré môžu nastať vo vašom živote. Preto by mala byť myšlienka na zrušenie poistenia zavrhnutá, ale ak nemáte východisko, poďme sa pozrieť, ako na to. 

Čo je to poistná zmluva?

Na začiatok je potrebné definovať si, čo presne znamená mať poistnú zmluvu. Podľa občianskeho zákonníka 1964/40 Z.z. je poistná zmluva definovaná ako právny vzťah medzi vami a poisťovňou. Zmluva zaväzuje poisťovňu k plneniu, ak nastane dojednaná poistná udalosť, vás zaväzuje platiť dojednané poistné. 

Súčasťou zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky (VPP), na ktoré sa zmluva odvoláva. V nich sú definované všetky práva a povinnosti pre poisťovňu, aj pre vás. Musia byť zostavené v súlade so zákonom a nesmú byť postavené tak, aby vás znevýhodňovali. Vo VPP nájdete kapitolu o vzniku, trvaní a zániku poistenia.

Zánik poistenia

Tak, ako občiansky zákonník definuje vznik poistenia, definuje rovnako aj jeho zánik, konkrétne paragrafom 800. K ukončeniu poistnej zmluvy môže dôjsť:

 • 6 týždňov pred uplynutím doby poistenia,

 • každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistenia, pričom výpovedná lehota trvá 8 dní,

 • pri uvedení nepravdivých informácií,

 • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie zo strany spotrebiteľa, a to tri mesiace po jeho splatnosti.

6 týždňov pred uplynutím doby poistenia

Na začiatku je potrebné si preštudovať všeobecné poistné podmienky a zistiť, ako je definované obdobie poistenia. Ak je napísané, že zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, môžeme poistné obdobie určiť ako obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné. 

Ďalší krok bude stanoviť si dátum, v ktorom sa má poistenie zrušiť. V tomto prípade to má byť piatok 10. septembra 2021. Od tohto dátumu si odrátame 6 piatkov a vyjde nám dátum 30. júla 2021. Ide o posledný deň, v ktorom viete požiadať o výpoveď vašej zmluvy k 10. septembru 2021. Po tomto dátume vám poisťovňa vašu žiadosť o ukončenie zmluvy zamietne.

Do 2 mesiacov po uzavretí poistenia

Odstúpiť od zmluvy môžete vy alebo poisťovňa. Výpovedná lehota je v tomto prípade 8 dní. 

Pri uvedení nepravdivých informácií

Tento spôsob využíva zväčša poisťovňa, a to v prípade životných poistení. Pri uzatvorení životnej poistky vypĺňate zdravotnícky dotazník, kde ste povinní odpovedať pravdivo. Na jeho základe sa určí výška poistného rizika. Platí: „Zdravý človek = nízke riziko a naopak”. 

Ak budete vedome klamať a poisťovňa vám na to príde, má právo vypovedať zmluvu do troch mesiacov od jej uzavretia. Ak ubehne táto lehota, poisťovňa toto právo stráca. Staré známe príslovie, že lož má krátke nohy, tu platí dvojnásobne. Pri podpise zmluvy máte doložku, na základe ktorej si poisťovňa vie overiť váš zdravotný stav u vášho ošetrujúceho lekára.

Nezaplatenie poistného

K zániku zmluvy môže dôjsť aj vtedy, ak nezaplatíte prvé alebo jednorazové poistné do 3 mesiacov od jeho splatnosti. K zániku poistenia dôjde tiež, ak poistné za ďalšie obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na jeho zaplatenie. 

V praxi to vyzerá tak, že po určitom období vám poisťovňa pošle upomienku. Mesačná lehota sa začína počítať až vtedy, keď vám poisťovňa namiesto upomienky zašle výzvu na zaplatenie poistného. Táto zásielka musí byť zaslaná doporučene aj s doručenkou. Dátum na doručenke sa stáva 1. dňom, ktorým začala plynúť mesačná lehota. 

Majte na pamäti, že každá poisťovňa má upomínací proces nastavený inak. Môže sa stať, že prvá upomienka sa stane aj výzvou na zaplatenie alebo dostanete niekoľko upomienok naraz. Určite sa nespoliehajte na to, že po nezaplatení poistného sa zmluva automaticky zruší. Stali sa prípady, keď poisťovne nič neposlali. Poistné krytie teda trvalo naďalej a poisťovňa si neskôr vymáhala dlžné poistné.

Ďalšie dôvody výpovede zmluvy

Občiansky zákonník definuje tri základné typy poistenia, a to: 

 • poistenie osôb – telesné poškodenie, smrť, dožitie sa určitého veku alebo inej poistnej udalosti,

 • poistenie majetku – poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie alebo iné škody, ktoré vznikli na majetku,

 • poistenie zodpovednosti za škodu – kryje zodpovednosť za vzniknutú škodu na veci, živote alebo na zdraví.

Každé zo spomínaných poistení má aj svoje vlastné dôvody na ukončenie poistnej zmluvy. 

Poistenie osôb

Najznámejším predstaviteľom tohto poistenia je životné poistenie. Úlohou tohto poistenia je zabezpečiť finančnú injekciu pri vypadnutí príjmu rodiny. V tomto prípade ide najčastejšie o smrť poisteného. Po tejto poistnej udalosti dôjde k poistnému plneniu zo strany poisťovne a zmluva následne zaniká. To isté platí aj pri cestovnom poistení.

Pri životnom poistení existujú aj doplnkové pripoistenia. Ich ukončenia síce nemajú vplyv na existujúcu zmluvu, ale je dobré poznať tieto dôvody. Pripoistenie invalidity sa ruší v momente, keď vás posudková komisia uzná za invalidného. Dostanete dohodnuté plnenie a pripoistenie sa ukončí. 

Pri poistení PN si niektoré poisťovne vyhradzujú právo uzavrieť toto pripoistenie na dobu určitú. Zvykom je, že poisťovňa vám 10 týždňov pred ukončením poistnej zmluvy zašle nový návrh. Zaplatením prvého poistného tieto zmeny akceptujete a zmluva sa splatní. Nezaplatením dôjde k zrušeniu tohto pripoistenia.

TIP

Ak rušíte životné poistenie pre nevýhodné podmienky aktuálnej poisťovne, počkajte s tým až do akceptácie novej poistnej zmluvy. Takto sa vyhnete novým čakacím dobám.

Poistenie majetku

Pri poistení budov dochádza k zrušeniu tohto poistenia jej predajom či prevodom na inú osobu. Toto poistenie zanikne dňom zmeny vlastníctva. Je potrebné doložiť nový list vlastníctva. V tomto prípade máte právo požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného. Existujú výnimky, keď pri zmene vlastníctva táto zmluva pokračuje. Všetky nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie predĺženej záruky (PPZ) a poistenie náhodného poškodenia (PNP) zaniká taktiež dňom  predaja poistenej veci,  napríklad servisná výmena za nový tovar. Posledným dôvodom na zrušenie PPZ a PNP je vyčerpanie poistného „budgetu”, čo znamená, že nezostalo žiadne finančné krytie pre ďalšiu poistnú udalosť. 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Okrem štandardných zákonných dôvodov na zánik poistenia, toto poistenie môže zaniknúť zmenou zamestnávateľa, poprípade skončením pracovného pomeru. Môže zaniknúť aj odmietnutím poistného plnenia, ak hrubo porušíte svoje povinnosti voči poisťovni.

Zhrnutie

Poistná zmluva je vzťah medzi vami a poisťovňou. Vzniká na základe zákona, a aby ste ju vedeli zrušiť, musíte postupovať podľa neho. Ak chcete vedieť, ako postupovať, preštudujte si VPP, ktoré sú súčasťou každej poistnej zmluvy. 

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • pokladnička v tvare prasiatka
  25. novembra 2022|Dominika Blchová
  Ako si vytvoriť finančnú rezervu?

  Každý človek by mal mať dostatočnú finančnú rezervu. Sú to peniaze, ktoré mu pomôžu v prípade, že príde o prácu alebo nastane iná nečakaná situácia. Pandémia koronavírusu potvrdila, že mnohí Slováci ju aj napriek jej dôležitosti stále nemajú. Chýbajú vám nasporené peniaze a rozmýšľate, ako by ste to vyriešili? Máme pre vás niekoľko tipov.

 • výber peňazí z bankomatu
  13. júla 2022|Silvia Múdra
  Výber eur v zahraničí: Na čo si dať pozor

  Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Aj keď sa vyberiete do destinácie, kde je domácou menou euro, prípadne platbu eurami aspoň akceptujú, premyslite si vopred, ako sa k hotovosti dostanete. Výber z bankomatu v zahraničí vás totiž v niektorých prípadoch môže vyjsť naozaj draho.

 • dlžník na poistnom
  22. júna 2022|Silvia Múdra
  Dlžníci na poistnom, čo všetko vám hrozí?

  Mať dlhy na zdravotnom či sociálnom poistení predstavuje riziko. Fyzické i právnické osoby sú v prípade dlhov zverejňované v zoznamoch dlžníkov. Ako je to však v prípade nezaplatenia povinného zmluvného poistenia? Prečítajte si všetko potrebné o dlžníkoch na poistnom v nasledujúcich riadkoch.

 • Chrániť domov
  30. apríla 2022|Silvia Múdra
  3 dôvody, prečo uzavrieť poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti je jedným z produktov poistenia majetku. Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci vo vašom dome alebo byte a zahŕňa celé spektrum rizík, ktoré váš majetok ohrozujú. Ak si stále nie ste úplne istí, či takýto produkt vôbec potrebujete, prečítajte si nasledujúci článok. Zhrnuli sme v ňom tri najdôležitejšie dôvody, prečo sa poistenie domácnosti oplatí uzavrieť.

 • podpis pôžičky
  10. apríla 2022|Silvia Múdra
  Kde najjednoduchšie získate pôžičku bez registra? Poradíme vám

  Nie každému sa podarí získať pôžičku v banke. Tie totiž posudzujú žiadateľov pomerne prísne. Ak ste nepochodili so žiadosťou o úver v banke, prichádzajú na rad iné subjekty, ktoré vám spravidla  vedia poskytnúť pôžičku za menej striktných podmienok. Vybrali sme pre vás niekoľko overených poskytovateľov, u ktorých má šancu na získanie pôžičky takmer každý.

 • Dvaja zamestnanci
  04. apríla 2022|Martina Pisarčíková
  Zodpovednosť zamestnanca za škodu: Všetko, čo by ste o nej mali vedieť

  V pracovnom aj osobnom živote nastávajú situácie, kedy spôsobíte rôzne škody. Niekedy je to z dôvodu nešťastnej náhody, inokedy má na to vplyv prostredie, kde sa nachádzate. Tak či onak, zodpovednosť za škodu je kľúčová. Vybrať si ju môžete ako pripoistenie k určitému balíku poistenia alebo ako samostatný produkt, ktorý sa vám bude hodiť najmä v práci. Čo všetko kryje a ako funguje?

 • graf finančnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine
  30. marca 2022|Silvia Múdra
  Aká finančná kríza nám hrozí po udalostiach na Ukrajine?

  Momentálne je Európa hore nohami. Už dnes je isté, ruská invázia na Ukrajinu spôsobí finančnú krízu. Situácia určite poznačí globálnu ekonomiku, ceny tovarov, pohonných hmôt, úverov či nehnuteľností. Na čo sa máme pripraviť?

 • Strážený dom
  15. marca 2022|Silvia Múdra
  Ako zabezpečiť byt či rodinný dom pred dovolenkou?

  Letné dovolenky sa spájajú s vyšším rizikom krádeže či poškodenia domácnosti. Počas vašej neprítomnosti môže totiž dôjsť k rôznym rizikám. Viete, ako si zabezpečiť byt či rodinný dom pred cestou na dovolenku? Prezradíme vám praktické tipy.

 • dohoda zamestnanec
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Drevený most pomedzi skaly
  05. februára 2022|Martina Pisarčíková
  Kam na výlet v Malej Fatre? Objavte čaro Šútovských vodopádov a Jánošíkových dier

  Nachádzate sa v Malej Fatre a premýšľate, kam na výlet? V okolí sa nachádza niekoľko miest a možností, ako stráviť čas. Patria k nim napríklad Šútovské vodopády či Jánošíkove diery. Čo všetko vám na zozname ešte nesmie chýbať? Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi.