Podpisovanie zmluvy

Kedy a ako môžete vypovedať poistnú zmluvu?

18. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Poistenie je ako istiace lano pre horolezca. Pádu nezabráni, ale zmierni všetky následky, ktoré by nastali. Treba ho preto vnímať ako pomoc a podporu v ťažkých časoch, ktoré môžu nastať vo vašom živote. Preto by mala byť myšlienka na zrušenie poistenia zavrhnutá, ale ak nemáte východisko, poďme sa pozrieť, ako na to. 

Čo je to poistná zmluva?

Na začiatok je potrebné definovať si, čo presne znamená mať poistnú zmluvu. Podľa občianskeho zákonníka 1964/40 Z.z. je poistná zmluva definovaná ako právny vzťah medzi vami a poisťovňou. Zmluva zaväzuje poisťovňu k plneniu, ak nastane dojednaná poistná udalosť, vás zaväzuje platiť dojednané poistné. 

Súčasťou zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky (VPP), na ktoré sa zmluva odvoláva. V nich sú definované všetky práva a povinnosti pre poisťovňu, aj pre vás. Musia byť zostavené v súlade so zákonom a nesmú byť postavené tak, aby vás znevýhodňovali. Vo VPP nájdete kapitolu o vzniku, trvaní a zániku poistenia.

Zánik poistenia

Tak, ako občiansky zákonník definuje vznik poistenia, definuje rovnako aj jeho zánik, konkrétne paragrafom 800. K ukončeniu poistnej zmluvy môže dôjsť:

 • 6 týždňov pred uplynutím doby poistenia,

 • každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistenia, pričom výpovedná lehota trvá 8 dní,

 • pri uvedení nepravdivých informácií,

 • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie zo strany spotrebiteľa, a to tri mesiace po jeho splatnosti.

6 týždňov pred uplynutím doby poistenia

Na začiatku je potrebné si preštudovať všeobecné poistné podmienky a zistiť, ako je definované obdobie poistenia. Ak je napísané, že zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, môžeme poistné obdobie určiť ako obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné. 

Ďalší krok bude stanoviť si dátum, v ktorom sa má poistenie zrušiť. V tomto prípade to má byť piatok 10. septembra 2021. Od tohto dátumu si odrátame 6 piatkov a vyjde nám dátum 30. júla 2021. Ide o posledný deň, v ktorom viete požiadať o výpoveď vašej zmluvy k 10. septembru 2021. Po tomto dátume vám poisťovňa vašu žiadosť o ukončenie zmluvy zamietne.

Do 2 mesiacov po uzavretí poistenia

Odstúpiť od zmluvy môžete vy alebo poisťovňa. Výpovedná lehota je v tomto prípade 8 dní. 

Pri uvedení nepravdivých informácií

Tento spôsob využíva zväčša poisťovňa, a to v prípade životných poistení. Pri uzatvorení životnej poistky vypĺňate zdravotnícky dotazník, kde ste povinní odpovedať pravdivo. Na jeho základe sa určí výška poistného rizika. Platí: „Zdravý človek = nízke riziko a naopak”. 

Ak budete vedome klamať a poisťovňa vám na to príde, má právo vypovedať zmluvu do troch mesiacov od jej uzavretia. Ak ubehne táto lehota, poisťovňa toto právo stráca. Staré známe príslovie, že lož má krátke nohy, tu platí dvojnásobne. Pri podpise zmluvy máte doložku, na základe ktorej si poisťovňa vie overiť váš zdravotný stav u vášho ošetrujúceho lekára.

Nezaplatenie poistného

K zániku zmluvy môže dôjsť aj vtedy, ak nezaplatíte prvé alebo jednorazové poistné do 3 mesiacov od jeho splatnosti. K zániku poistenia dôjde tiež, ak poistné za ďalšie obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na jeho zaplatenie. 

V praxi to vyzerá tak, že po určitom období vám poisťovňa pošle upomienku. Mesačná lehota sa začína počítať až vtedy, keď vám poisťovňa namiesto upomienky zašle výzvu na zaplatenie poistného. Táto zásielka musí byť zaslaná doporučene aj s doručenkou. Dátum na doručenke sa stáva 1. dňom, ktorým začala plynúť mesačná lehota. 

Majte na pamäti, že každá poisťovňa má upomínací proces nastavený inak. Môže sa stať, že prvá upomienka sa stane aj výzvou na zaplatenie alebo dostanete niekoľko upomienok naraz. Určite sa nespoliehajte na to, že po nezaplatení poistného sa zmluva automaticky zruší. Stali sa prípady, keď poisťovne nič neposlali. Poistné krytie teda trvalo naďalej a poisťovňa si neskôr vymáhala dlžné poistné.

Ďalšie dôvody výpovede zmluvy

Občiansky zákonník definuje tri základné typy poistenia, a to: 

 • poistenie osôb – telesné poškodenie, smrť, dožitie sa určitého veku alebo inej poistnej udalosti,

 • poistenie majetku – poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie alebo iné škody, ktoré vznikli na majetku,

 • poistenie zodpovednosti za škodu – kryje zodpovednosť za vzniknutú škodu na veci, živote alebo na zdraví.

Každé zo spomínaných poistení má aj svoje vlastné dôvody na ukončenie poistnej zmluvy. 

Poistenie osôb

Najznámejším predstaviteľom tohto poistenia je životné poistenie. Úlohou tohto poistenia je zabezpečiť finančnú injekciu pri vypadnutí príjmu rodiny. V tomto prípade ide najčastejšie o smrť poisteného. Po tejto poistnej udalosti dôjde k poistnému plneniu zo strany poisťovne a zmluva následne zaniká. To isté platí aj pri cestovnom poistení.

Pri životnom poistení existujú aj doplnkové pripoistenia. Ich ukončenia síce nemajú vplyv na existujúcu zmluvu, ale je dobré poznať tieto dôvody. Pripoistenie invalidity sa ruší v momente, keď vás posudková komisia uzná za invalidného. Dostanete dohodnuté plnenie a pripoistenie sa ukončí. 

Pri poistení PN si niektoré poisťovne vyhradzujú právo uzavrieť toto pripoistenie na dobu určitú. Zvykom je, že poisťovňa vám 10 týždňov pred ukončením poistnej zmluvy zašle nový návrh. Zaplatením prvého poistného tieto zmeny akceptujete a zmluva sa splatní. Nezaplatením dôjde k zrušeniu tohto pripoistenia.

TIP

Ak rušíte životné poistenie pre nevýhodné podmienky aktuálnej poisťovne, počkajte s tým až do akceptácie novej poistnej zmluvy. Takto sa vyhnete novým čakacím dobám.

Poistenie majetku

Pri poistení budov dochádza k zrušeniu tohto poistenia jej predajom či prevodom na inú osobu. Toto poistenie zanikne dňom zmeny vlastníctva. Je potrebné doložiť nový list vlastníctva. V tomto prípade máte právo požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného. Existujú výnimky, keď pri zmene vlastníctva táto zmluva pokračuje. Všetky nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie predĺženej záruky (PPZ) a poistenie náhodného poškodenia (PNP) zaniká taktiež dňom  predaja poistenej veci,  napríklad servisná výmena za nový tovar. Posledným dôvodom na zrušenie PPZ a PNP je vyčerpanie poistného „budgetu”, čo znamená, že nezostalo žiadne finančné krytie pre ďalšiu poistnú udalosť. 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Okrem štandardných zákonných dôvodov na zánik poistenia, toto poistenie môže zaniknúť zmenou zamestnávateľa, poprípade skončením pracovného pomeru. Môže zaniknúť aj odmietnutím poistného plnenia, ak hrubo porušíte svoje povinnosti voči poisťovni.

Zhrnutie

Poistná zmluva je vzťah medzi vami a poisťovňou. Vzniká na základe zákona, a aby ste ju vedeli zrušiť, musíte postupovať podľa neho. Ak chcete vedieť, ako postupovať, preštudujte si VPP, ktoré sú súčasťou každej poistnej zmluvy. 

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • autá jazdiace po zasneženej ceste
  Auto
  09. decembra 2022|Martina Pisarčíková
  Ako zvládnuť zimu za volantom?

  Zima je jedným z najnáročnejších období pre nejedného vodiča. Poľadovica a nízke teploty zvyšujú riziko dopravnej nehody či inej kolízie, ktorá môže skončiť nešťastím. Ak sa tomu chcete vyhnúť, nezabudnite sa na chladné ročné obdobie správne pripraviť. Ako na to? Máme pre vás praktické tipy.

 • auto-súčiastky
  Auto
  30. novembra 2022|Silvia Múdra
  Vyradenie starého vozidla z evidencie: Aké sú možnosti?

  Priemerná životnosť vozidla je 12 až 15 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa často stáva nepojazdným a je potrebné ho vyradiť z evidencie. Ako takýto proces prebieha? Je možné takéto vozidlo rozpredať na náhradné diely alebo je potrebné ho zošrotovať? Zaujímajú vás poplatky s tým spojené? Všetky odpovede sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 • vytopené auto na ulici
  Auto
  22. novembra 2022|Dominika Blchová
  Poistenie auta proti živelným pohromám: Aké máte možnosti?

  Na svoje vozidlo si musíte dávať pozor. Nikdy neviete, čo sa mu môže stať. Parkovanie v garáži alebo pri dome však nemusí stačiť. Najlepšie je preto spoľahnúť sa na krytie z poistenia alebo pripoistenia. Takéto zabezpečenie je dôležité hlavne v prípade živelných udalostí. Aké máte možnosti?

 • auto na ceste
  Auto
  11. novembra 2022|Martina Pisarčíková
  Čo je amortizácia auta a čo ju spôsobuje?

  Pri vybavovaní povinného zmluvného alebo havarijného poistenia sa môžete stretnúť aj so slovom amortizácia. Tá môže výrazne ovplyvniť to, ako na vozidlo pozerajú jednotlivé poisťovne a akú výslednú sumu vám za poistku ponúknu. Čo amortizácia znamená a prečo je taká dôležitá?

 • podpis dokumenty rukou
  Auto
  30. októbra 2022|Silvia Múdra
  Ako zrušiť poistnú zmluvu? Vzor dokumentu a rady, ktoré oceníte

  Potrebujete zrušiť poistnú zmluvu? Pripravili sme pre vás návod, ako by ste mali postupovať. V článku nájdete vzor dokumentu na zrušenie poistnej zmluvy, ktorý stačí vyplniť, podpísať a doručiť poisťovni. 

 • červená na semafore
  Auto
  24. októbra 2022|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • diaľničná známka nalepená na čelnom skle auta
  Auto
  10. októbra 2022|Martina Pisarčíková
  Dá sa na Slovensku kúpiť jednodňová diaľničná známka?

  Európsky parlament schválil v apríli tohto roka jednodňovú diaľničnú známku Eurovignette. Jej úlohou je uľahčiť cestovanie najmä vodičom, ktorí využívajú spoplatnené cesty len sporadicky, napríklad z dôvodu cesty na dovolenku. Ako bude jednodňová známka fungovať, koľko bude stáť a kedy sa bude dať kúpiť? Pripravili sme pre vás všetky informácie.

 • Auto
  17. septembra 2022|Richard Zona
  Ako na STK? Všetko, čo potrebujete vedieť

  Kúpili ste si nové alebo ojazdené auto a neviete, kedy s ním treba zájsť na pravidelnú technickú kontrolu? V článku sa dozviete, ako sa na túto povinnosť pripraviť a čo všetko budete k tomu potrebovať.

 • peniaze, kalkualčka, mini autíčko a papiere
  Auto
  05. septembra 2022|Silvia Múdra
  Zdražovanie PZP: Vodiči zaplatia za poistky viac

  Nemáme pre vás dobré správy. Tento rok si priplatíme nielen za potraviny, energie, ale aj za poistenie vozidiel. Pri predlžovaní uzatvorených zmlúv zaplatíme aj o niekoľko desiatok eur naviac. Môže za to hneď niekoľko faktorov.

 • kľúč od auta
  Auto
  28. augusta 2022|Daniel Výcha
  Ako zistiť vek pneumatiky alebo koľko stojí náhradný kľúč od auta? Prinášame auto-moto informácie

  Zaujíma vás, ako zistiť vek pneumatiky, kedy je dobré ich vymeniť alebo koľko stojí náhradný kľúč od auta? Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa pýta veľké množstvo vodičov.

 • žena s diárom v ruke sediaca za počítačom
  Auto
  17. augusta 2022|Daniel Výcha
  Ako sa objednať na dopravný inšpektorát?

  Návšteva dopravného inšpektorátu sa mnohým ľuďom spája s vybavovaním rôznych dokumentov ohľadom novšieho alebo staršieho vozidla. Ak máte cestu na inšpektorát aj vy, tak ešte predtým, ako vyrazíte, si nezabudnite najprv rezervovať termín. Urobiť tak môžete pohodlne cez internet.

 • žena v aute s vodičským preukazom v ruke
  Auto
  09. augusta 2022|Silvia Múdra
  Zmeny pri získaní vodičského preukazu: Aké sú podmienky?

  Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta, priniesla medziiným aj zmeny týkajúce sa veku vodičov, ktorí môžu získať vodičské oprávnenie. Pozrime sa spolu na to, koho sa táto zmena dotkne.

 • dopravná nehoda dvoch áut na ceste
  Auto
  18. júla 2022|Silvia Múdra
  Dopravná nehoda prichádza nečakane. Ako postupovať, keď sa stanete jej svedkom?

  Každá cesta autom je nevyspytateľná. Nikdy neviete, kedy sa môžete stať priamym alebo nepriamym účastníkom dopravnej nehody. V takejto stresujúcej situácii je dobré byť vopred pripravený. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať, ak stanete svedkom nehody. Ako poskytnúť prvú pomoc, privolať záchranku či pomôcť polícii pri vyšetrovaní.

 • nezverejnené evidenčné číslo vozidla
  Auto
  07. júla 2022|Martina Pisarčíková
  Zmeny k novým tabuľkám s EČV: Čo čaká motoristov?

  O nových evidenčných číslach sa začalo hovoriť už v roku 2021. Zmena ich výzoru a používania mala prísť do platnosti v marci 2022. Nestalo sa tak a po najnovších úpravách je v hre ďalší dátum, presnejšie 1. január 2023. Aké zmeny môžu motoristi očakávať?

 • diaľničná známka na aute
  Auto
  30. júna 2022|Diana Kotesová
  Autom na dovolenku: Platnosť diaľničnej známky

  Väčšina Slovákov preferuje cestovanie na dovolenku vlastným autom. Destinácie, ktoré najčastejšie navštevujeme, nám to pohodlne umožňujú. Ak máte v poriadku všetky funkcie vášho vozidla, cesta je často príjemná a rýchla. Nezabúdajte však na určité cestné podmienky v krajinách, do ktorých cestujete. Ide najmä o diaľničnú známku alebo iné alternatívy s tým spojené.

 • dlžník na poistnom
  Auto
  22. júna 2022|Silvia Múdra
  Dlžníci na poistnom, čo všetko vám hrozí?

  Mať dlhy na zdravotnom či sociálnom poistení predstavuje riziko. Fyzické i právnické osoby sú v prípade dlhov zverejňované v zoznamoch dlžníkov. Ako je to však v prípade nezaplatenia povinného zmluvného poistenia? Prečítajte si všetko potrebné o dlžníkoch na poistnom v nasledujúcich riadkoch.

 • dievča na elektrokolobežke
  Auto
  18. júna 2022|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Majiteľov elektrických kolobežiek čaká nová povinnosť. O necelé dva roky by malo začať platiť nariadenie Európskeho parlamentu, podľa ktorého budú musieť mať používatelia týchto dopravných prostriedkov uzatvorené PZP. Bude sa táto povinnosť týkať aj vás?

 • kontrola PZP cez počítač
  Auto
  12. júna 2022|Diana Kotesová
  Overenie PZP: Ako na to?

  Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné a musí ho mať uzatvorené každé vozidlo. Jeho platnosť si môžete overiť prostredníctvom online nástrojov, a to bez toho, aby ste niekam chodili. Ako overiť platnosť poistnej zmluvy svojho alebo cudzieho auta? Máme pre vás jednoduchý návod.

 • dopravná nehoda dvoch áut na ceste
  Auto
  06. júna 2022|Diana Kotesová
  Dopravné nehody na Slovensku: Zaujímavosti a štatistiky

  Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré svojimi štatistikami o dopravných nehodách často lámu rekordy. Polícia avizuje v súvislosti s častými príčinami dopravných nehôd zmenu legislatívy. Poďme sa spolu pozrieť na zaujímavosti z našich ciest.

 • Autoservis
  Auto
  03. júna 2022|Diana Kotesová
  Niektoré škody na aute smie opravovať len autoservis

  S každým novým rokom pribúdajú novinky týkajúce sa osobných vozidiel a cestných zákonov. Začiatkom tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Táto novela presne špecifikuje opravy na vozidle, ktoré po novom smie opravovať už len autorizovaný autoservis.

 • prepis vozidla online
  Auto
  31. mája 2022|Diana Kotesová
  Objednanie na prepis auta: Ako postupovať pri prepise vozidla online?

  Od roku 2019 je na Slovensku možnosť prepísať vozidlo online. Novela zákona, ktorá tento proces umožnila, zahŕňa určité povinnosti, ktoré musíte splniť na to, aby ste mohli vozidlo prepísať bez návštevy príslušného policajného inšpektorátu. Chcete vedieť, ako prepísať svoje auto online? Máme pre vás praktické tipy.

 • hracie autíčko na stole
  Auto
  31. mája 2022|Richard Zona
  Prihlásenie vozidla z iného okresu: Ako prepísať auto v okrese?

  Kúpa vozidla si vyžaduje nielen finančné prostriedky, ale aj administratívne úkony, ktoré treba vykonať. Tie súvisia najmä s prepisom auta. Medzi prihlásením auta v okrese a z iného okresu sú však rozdiely. Poznáte ich? Povieme si o tom v článku.

 • Dopravná nehoda
  Auto
  20. mája 2022|Silvia Múdra
  Spôsobili ste dopravnú nehodu? S havarijným poistením ste krytý

  Dopravná nehoda sa môže stať behom sekundy. Pokiaľ vznikne len škoda na vozidle, je to ešte ten lepší prípad, pretože veľa vecí vyrieši havarijné poistenie. Ako postupovať v prípade nehody a čo všetko havarijné poistenie pokryje?

 • výstražný trojuholník pri nehode
  Auto
  19. mája 2022|Silvia Múdra
  Aktuálne: Kto hradí škody spôsobené vozidlami z Ukrajiny?

  V dôsledku vojny na Ukrajine sa na slovenských cestách objavuje stále viac ukrajinských automobilov. S ich rastúcim počtom môže dôjsť aj k väčšiemu počtu nehôd spôsobených týmito vozidlami. Takéto škody už od marca uhrádza Slovenská kancelária poisťovateľov zo svojho garančného fondu. Ako to však bude ďalej?

 • nové autá stojace na parkovisku
  Auto
  13. mája 2022|Diana Kotesová
  Kedy treba spraviť STK na novom aute?

  V dnešnej dobe väčšina z nás vlastní vozidlo, ktoré potrebuje na bežný život. Či už ide o pracovnú, alebo súkromnú záležitosť, vyplýva z toho množstvo povinností, ktoré musíte splniť ešte predtým, ako začnete auto používať. Kedy treba spraviť STK na novom aute a čo všetko potrebujete na to, aby ste prihlásili nové vozidlo a prešli všetkými kontrolami?