Podpisovanie zmluvy

Kedy a ako môžete vypovedať poistnú zmluvu?

18. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Poistenie je ako istiace lano pre horolezca. Pádu nezabráni, ale zmierni všetky následky, ktoré by nastali. Treba ho preto vnímať ako pomoc a podporu v ťažkých časoch, ktoré môžu nastať vo vašom živote. Preto by mala byť myšlienka na zrušenie poistenia zavrhnutá, ale ak nemáte východisko, poďme sa pozrieť, ako na to. 

Čo je to poistná zmluva?

Na začiatok je potrebné definovať si, čo presne znamená mať poistnú zmluvu. Podľa občianskeho zákonníka 1964/40 Z.z. je poistná zmluva definovaná ako právny vzťah medzi vami a poisťovňou. Zmluva zaväzuje poisťovňu k plneniu, ak nastane dojednaná poistná udalosť, vás zaväzuje platiť dojednané poistné. 

Súčasťou zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky (VPP), na ktoré sa zmluva odvoláva. V nich sú definované všetky práva a povinnosti pre poisťovňu, aj pre vás. Musia byť zostavené v súlade so zákonom a nesmú byť postavené tak, aby vás znevýhodňovali. Vo VPP nájdete kapitolu o vzniku, trvaní a zániku poistenia.

Zánik poistenia

Tak, ako občiansky zákonník definuje vznik poistenia, definuje rovnako aj jeho zánik, konkrétne paragrafom 800. K ukončeniu poistnej zmluvy môže dôjsť:

 • 6 týždňov pred uplynutím doby poistenia,

 • každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistenia, pričom výpovedná lehota trvá 8 dní,

 • pri uvedení nepravdivých informácií,

 • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie zo strany spotrebiteľa, a to tri mesiace po jeho splatnosti.

6 týždňov pred uplynutím doby poistenia

Na začiatku je potrebné si preštudovať všeobecné poistné podmienky a zistiť, ako je definované obdobie poistenia. Ak je napísané, že zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, môžeme poistné obdobie určiť ako obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné. 

Ďalší krok bude stanoviť si dátum, v ktorom sa má poistenie zrušiť. V tomto prípade to má byť piatok 10. septembra 2021. Od tohto dátumu si odrátame 6 piatkov a vyjde nám dátum 30. júla 2021. Ide o posledný deň, v ktorom viete požiadať o výpoveď vašej zmluvy k 10. septembru 2021. Po tomto dátume vám poisťovňa vašu žiadosť o ukončenie zmluvy zamietne.

Do 2 mesiacov po uzavretí poistenia

Odstúpiť od zmluvy môžete vy alebo poisťovňa. Výpovedná lehota je v tomto prípade 8 dní. 

Pri uvedení nepravdivých informácií

Tento spôsob využíva zväčša poisťovňa, a to v prípade životných poistení. Pri uzatvorení životnej poistky vypĺňate zdravotnícky dotazník, kde ste povinní odpovedať pravdivo. Na jeho základe sa určí výška poistného rizika. Platí: „Zdravý človek = nízke riziko a naopak”. 

Ak budete vedome klamať a poisťovňa vám na to príde, má právo vypovedať zmluvu do troch mesiacov od jej uzavretia. Ak ubehne táto lehota, poisťovňa toto právo stráca. Staré známe príslovie, že lož má krátke nohy, tu platí dvojnásobne. Pri podpise zmluvy máte doložku, na základe ktorej si poisťovňa vie overiť váš zdravotný stav u vášho ošetrujúceho lekára.

Nezaplatenie poistného

K zániku zmluvy môže dôjsť aj vtedy, ak nezaplatíte prvé alebo jednorazové poistné do 3 mesiacov od jeho splatnosti. K zániku poistenia dôjde tiež, ak poistné za ďalšie obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na jeho zaplatenie. 

V praxi to vyzerá tak, že po určitom období vám poisťovňa pošle upomienku. Mesačná lehota sa začína počítať až vtedy, keď vám poisťovňa namiesto upomienky zašle výzvu na zaplatenie poistného. Táto zásielka musí byť zaslaná doporučene aj s doručenkou. Dátum na doručenke sa stáva 1. dňom, ktorým začala plynúť mesačná lehota. 

Majte na pamäti, že každá poisťovňa má upomínací proces nastavený inak. Môže sa stať, že prvá upomienka sa stane aj výzvou na zaplatenie alebo dostanete niekoľko upomienok naraz. Určite sa nespoliehajte na to, že po nezaplatení poistného sa zmluva automaticky zruší. Stali sa prípady, keď poisťovne nič neposlali. Poistné krytie teda trvalo naďalej a poisťovňa si neskôr vymáhala dlžné poistné.

Ďalšie dôvody výpovede zmluvy

Občiansky zákonník definuje tri základné typy poistenia, a to: 

 • poistenie osôb – telesné poškodenie, smrť, dožitie sa určitého veku alebo inej poistnej udalosti,

 • poistenie majetku – poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie alebo iné škody, ktoré vznikli na majetku,

 • poistenie zodpovednosti za škodu – kryje zodpovednosť za vzniknutú škodu na veci, živote alebo na zdraví.

Každé zo spomínaných poistení má aj svoje vlastné dôvody na ukončenie poistnej zmluvy. 

Poistenie osôb

Najznámejším predstaviteľom tohto poistenia je životné poistenie. Úlohou tohto poistenia je zabezpečiť finančnú injekciu pri vypadnutí príjmu rodiny. V tomto prípade ide najčastejšie o smrť poisteného. Po tejto poistnej udalosti dôjde k poistnému plneniu zo strany poisťovne a zmluva následne zaniká. To isté platí aj pri cestovnom poistení.

Pri životnom poistení existujú aj doplnkové pripoistenia. Ich ukončenia síce nemajú vplyv na existujúcu zmluvu, ale je dobré poznať tieto dôvody. Pripoistenie invalidity sa ruší v momente, keď vás posudková komisia uzná za invalidného. Dostanete dohodnuté plnenie a pripoistenie sa ukončí. 

Pri poistení PN si niektoré poisťovne vyhradzujú právo uzavrieť toto pripoistenie na dobu určitú. Zvykom je, že poisťovňa vám 10 týždňov pred ukončením poistnej zmluvy zašle nový návrh. Zaplatením prvého poistného tieto zmeny akceptujete a zmluva sa splatní. Nezaplatením dôjde k zrušeniu tohto pripoistenia.

TIP

Ak rušíte životné poistenie pre nevýhodné podmienky aktuálnej poisťovne, počkajte s tým až do akceptácie novej poistnej zmluvy. Takto sa vyhnete novým čakacím dobám.

Poistenie majetku

Pri poistení budov dochádza k zrušeniu tohto poistenia jej predajom či prevodom na inú osobu. Toto poistenie zanikne dňom zmeny vlastníctva. Je potrebné doložiť nový list vlastníctva. V tomto prípade máte právo požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného. Existujú výnimky, keď pri zmene vlastníctva táto zmluva pokračuje. Všetky nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie predĺženej záruky (PPZ) a poistenie náhodného poškodenia (PNP) zaniká taktiež dňom  predaja poistenej veci,  napríklad servisná výmena za nový tovar. Posledným dôvodom na zrušenie PPZ a PNP je vyčerpanie poistného „budgetu”, čo znamená, že nezostalo žiadne finančné krytie pre ďalšiu poistnú udalosť. 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Okrem štandardných zákonných dôvodov na zánik poistenia, toto poistenie môže zaniknúť zmenou zamestnávateľa, poprípade skončením pracovného pomeru. Môže zaniknúť aj odmietnutím poistného plnenia, ak hrubo porušíte svoje povinnosti voči poisťovni.

Zhrnutie

Poistná zmluva je vzťah medzi vami a poisťovňou. Vzniká na základe zákona, a aby ste ju vedeli zrušiť, musíte postupovať podľa neho. Ak chcete vedieť, ako postupovať, preštudujte si VPP, ktoré sú súčasťou každej poistnej zmluvy. 

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Socha Slobody v New York
  29. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako sa pripraviť na cestu do Ameriky?

  Naplánovali ste si cestu do Spojených štátov amerických? Pred samotnou cestou myslite na to, že budete musieť podstúpiť aj nejaké „vybavovačky”. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, či na cestu do USA potrebujete víza a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere cestovného poistenia.

 • muž na elektrickej kolobežke
  24. novembra 2023|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Vlastníte elektrickú kolobežku alebo segway? Potom vás čaká nová povinnosť. Od januára 2024 by mala začať platiť novela zákona o PZP, podľa ktorej budú musieť mať aj používatelia týchto dopravných prostriedkov za určitých okolností uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 • Auto na snehu
  15. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Zákony o zimných pneumatikách: Ako je to v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku?

  Zákony o zimných pneumatikách na Slovensku musí poznať každý vodič. Ide o informácie, ktoré je nutné dodržať, ak sa chcete vyhnúť zbytočným pokutám. Vedieť všetky dátumy a podmienky z okolitých krajín je náročné. Preto vám prinášame aktuálne informácie nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska.

 • červená na semafore
  11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • hracie autíčko na stole
  05. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Prihlásenie vozidla z iného okresu: Ako prepísať auto v okrese?

  Kúpa vozidla si vyžaduje nielen finančné prostriedky, ale aj administratívne úkony, ktoré treba vykonať. Tieto úkony sú spojené najmä s prepisom auta.Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste.

 • vysokoškoláci
  28. októbra 2023|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku.

 • auto na dialnici
  20. februára 2023|Richard Zona
  Diaľničná známka: Oplatí sa vám kupovať celoročnú?

  Viete, aký typ diaľničnej známky si môžete kúpiť a za akú cenu v roku 2023? Je výhodnejšia celoročná diaľničná známka alebo s kratšou platnosťou? Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • Sediaca žena fotiaca si scenériu
  22. januára 2023|Barbora Petříková
  Cestovné poistenie v kocke

  To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.

 • Dve havarované autá
  18. januára 2023|Silvia Múdra
  Havarijná poistka na auto: 5 otázok, ktoré by ste mali zvážiť pred uzavretím

  Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.