poistná zmluva

Nedajte sa oklamať: Ako má vyzerať poistná zmluva?

6. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 12 min.

Poistenie je slovo, ktoré bolo po celé roky stigmatizované. Niekedy právom, ak ste mali šťastie na nečestného sprostredkovateľa. Časy sa, našťastie, zmenili a v zákonoch vznikli mechanizmy, ktoré umožňujú dohľad a kontrolu. Aj napriek tomu sa ale vyskytujú pokusy, ako obísť zákon. Dnes sa preto pozrieme na to, čo má poistná zmluva obsahovať a na čo si dať pozor.

Poisťovne na Slovensku

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva poisťovaciu činnosť. Koná tak na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Každá poisťovňa sa musí riadiť podľa zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z. Podstatné náležitosti poistnej zmluvy zase upravuje Občiansky zákonník.

Čo musí obsahovať poistná zmluva

Poistná zmluva je právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, poprípade poistníkom, ak bola táto zmluva uzavretá v prospech druhej osoby. Všetko, čo poistná zmluva musí obsahovať, je definované v Občianskom zákonníku paragraf 792, 792a a 792b. Mala by obsahovať tieto náležitosti:


 • návrh na uzavretie poistnej zmluvy,

 • prílohy,

 • doložky k poistnej zmluve,

 • osobitné poistné podmienky,

 • všeobecné poistné podmienky.

Tento návrh je prvým krokom, ktorý robíte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Je to formulár, ktorý obsahuje základné údaje o vás. Sú v ňom zahrnuté poistné riziká, poistné sumy, výška frekvencie a lehoty platenia poistného. Obsahuje tiež ďalšie technické podmienky, ako napríklad spoluúčasť, výluky, opis rizika, atď.

Zapamätajte si, že tento prvý krok  je aj najdôležitejší. Na základe tohto návrhu poisťovňa vypracuje konečnú poistnú zmluvu. Pred podpisom si ju prečítajte pozorne ešte raz, aby ste mali 100 % istotu, že obsahuje všetko, čo potrebujete. Skontrolujte si aj výšku poistného krytia, aby vyhovovalo vašej aktuálnej životnej situácii. 

Prílohy

Prílohy sú dokumenty, ktoré prikladáte k zmluve a bližšie špecifikujú poistné riziko

Pri životnom poistení to môže byť lekársky posudok, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože na jeho základe sa môžu zmeniť poistné podmienky a výluky z poistenia, napríklad ak ste pri uzatváraní poistnej zmluvy zatajili váš zdravotný stav a poistili vás i napriek tomu, že ste pre daný typ rizika nepoistiteľní.

Pri neživotnom poistení, napríklad pri poistení nehnuteľnosti, ide o znalecký posudok. V ňom znalec určí hodnotu majetku, na základe ktorého vie poisťovňa určiť maximálnu výšku poistného plnenia. „Ak má nehnuteľnosť hodnotu 50-tisíc eur, poisťovňa vám ju poistí maximálne do výšky 50-tisíc eur”. Dá sa aj na nižšiu sumu, ale nikdy nie na vyššiu. 


Vedeli ste, že…

… na jednu nehnuteľnosť môžete mať uzatvorených niekoľko poistných zmlúv? Plnenie z nich je ale pomerné a súčet plnení je vždy do maximálnej výšky poistného plnenia poistenej veci. 

Doložky (klauzuly) k poistnej zmluve

Klauzuly k poistnej zmluve sa prikladajú k niektorým pripoisteniam. Ich úlohou je stanoviť výluky alebo obmedzenia v plnení poistenia, prípadne rušia dohodnuté výluky z poistných podmienok. 

Osobitné poistné podmienky

Zvyčajne sa používajú vtedy, keď  sa dohodnete s poisťovňou na podmienkach, ktoré nie sú súčasťou ich všeobecných poistných podmienok.

Všeobecné poistné podmienky 

Každá poistná zmluva musí obsahovať VPP – či už v papierovej, alebo elektronickej forme. Málokto ich číta, čo je ale veľká chyba. Vo VPP je zahrnuté všetko podstatné: 


 • výklad pojmov – celá poistná zmluva používa odborné výrazy, ktorým laik nerozumie (napríklad slová, ako poistiteľ, poistený a poistník, môžu byť v zmluvnom vzťahu až tri rôzne osoby),

 • poistná udalosť - čo to je a kedy nastáva,

 • predmet poistenia,

 • poistné riziká – výluky, definícia a opis,

 • poistné a platenie poistného – jednorazové poistné alebo pravidelné? Ročné, štvrťročné alebo mesačné,

 • začiatok poistenia, poistná doba a koniec poistenia,

 • poistné plnenie,

 • výluky a obmedzenia z poistného plnenia – napríklad pri poistení zodpovednosti za škodu je požitie alkoholu dôvodom na výluku z poistného plnenia.


Ak máte viacero návrhov od rôznych poisťovní, podrobne si prečítajte ich VPP. Každá poisťovňa má iné podmienky a iné výluky. Môže sa teda stať, že niekde je dané poistné riziko kryté a inde nie. 

Čo nesmie obsahovať poistná zmluva

„Nesmie poistná zmluva obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.”

Občiansky zákonník

Za také podmienky sa považuje napríklad aj zamlčanie všetkých podmienok a povinností, ku ktorým sa podpisom zaväzujete alebo zmena zmluvných podmienok bez vášho vedomia.


Tip

Ideálne poistné plnenie pri životnom poistení v prípade smrti by malo byť vo výške vášho 2-ročného platu. Minimálne by mala vykryť aspoň ročný výpadok. Všetko pod touto hranicou je zle nastavená poistka. 

Na čo si dať pozor

Určite si dajte pozor na text, ktorý je napísaný drobným písmom. Väčšinou ide o dôležité informácie, ktoré sa snaží sprostredkovateľ pred vami skryť, bez toho, aby porušil zákon. Asi najhlavnejší dôvod takéhoto konania sú nelichotivé podmienky, ktoré by mohli zhatiť celý obchod. Keď takýto text uvidíte, spozornite a prečítajte si ho, aby ste predišli nepríjemnému prekvapeniu.

V zmluve sa tiež vyskytuje pojem  „čakacia doba”. Je to lehota, ktorá plynie od začatia poistenia a platí stanovený čas. Počas tejto doby  nie je kryté poistné riziko, na ktoré sa vzťahuje. Napríklad pri doplnkovom pripoistení hospitalizácie býva u žien čakacia doba 9 mesiacov. Od vzniku poistenia nebude mať klientka nárok na poistné plnenie v prípade hospitalizácie.

Pri vypĺňaní zdravotného dotazníka pri životnom poistení odpovedajte pravdivo. Poisťovne si vo svojich VPP vyhradzujú právo na overenie vášho zdravotného stavu. Ak ste teda prekonali nejaké ochorenie, vďaka ktorému máte výluku z poistenia, môže sa vám to vypomstiť. 

Zhrnutie na záver

Vďaka legislatíve máme transparentný trh s poistkami. No i napriek tomu sa nájdu prípady, keď sa nepoctiví sprostredkovatelia spoliehajú na vašu nepozornosť. Legálnym spôsobom sa snažia zakryť neatraktívne podmienky či už malým písmom, alebo vám neposkytnú VPP. Vy však viete, čo má obsahovať poistná zmluva a nedáte sa oklamať.

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Smutný muž
  Život
  10. júna 2022|Silvia Múdra
  Zneužitie osobných údajov: Čo vám hrozí?

  Môže sa to začať celkom nevinne, napríklad stratou občianskeho preukazu. Pokračovanie však nie je ani zďaleka zábavné. Podvodník, ktorý sa skryje za vašu identitu, si môže neoprávnene vybaviť pôžičku, ktorú by ste mali splácať vy. Ako sa brániť a čo v takýchto situáciách robiť?

 • Dvaja zamestnanci
  Život
  04. apríla 2022|Martina Pisarčíková
  Zodpovednosť zamestnanca za škodu: Všetko, čo by ste o nej mali vedieť

  V pracovnom aj osobnom živote nastávajú situácie, kedy spôsobíte rôzne škody. Niekedy je to z dôvodu nešťastnej náhody, inokedy má na to vplyv prostredie, kde sa nachádzate. Tak či onak, zodpovednosť za škodu je kľúčová. Vybrať si ju môžete ako pripoistenie k určitému balíku poistenia alebo ako samostatný produkt, ktorý sa vám bude hodiť najmä v práci. Čo všetko kryje a ako funguje?

 • graf finančnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine
  Život
  30. marca 2022|Silvia Múdra
  Aká finančná kríza nám hrozí po udalostiach na Ukrajine?

  Momentálne je Európa hore nohami. Už dnes je isté, ruská invázia na Ukrajinu spôsobí finančnú krízu. Situácia určite poznačí globálnu ekonomiku, ceny tovarov, pohonných hmôt, úverov či nehnuteľností. Na čo sa máme pripraviť?

 • Zamestnanci vo firme
  Život
  05. marca 2022|Silvia Múdra
  Hmotná zodpovednosť zamestnanca: Čo by ste mali vedieť

  Hmotná zodpovednosť zamestnanca je pojem, s ktorým sa v oblasti pracovno-právnych vzťahov stretávame bežne. Čo však tento výraz presne znamená? Aký je rozdiel medzi hmotnou a všeobecnou zodpovednosťou zamestnanca? Na čo si treba dávať pozor a kedy hmotná zodpovednosť zaniká? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

 • dohoda zamestnanec
  Život
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Matka a dcéra
  Život
  20. februára 2022|Silvia Múdra
  Úrazové poistenie pre deti: Myslite na zdravie svojich najmenších

  Detské úrazy nie sú ničím výnimočným. V lepšom prípade sa skončia zalepeným kolenom, v tom horšom nesú so sebou ďalekosiahle dôsledky, ktoré ovplyvnia fungovanie i finančnú situáciu celej rodiny. Náklady na liečbu, rehabilitácie, cestovanie, ale najmä dočasný výpadok príjmu jedného alebo oboch rodičov. Pýtate sa, ako sa dá na takúto situáciu pripraviť? S výberom úrazového poistenia pre dieťa vám poradíme v nasledujúcom článku.

 • ropny vrt
  Život
  17. februára 2022|Silvia Múdra
  Ako pandémia ovplyvnila vývoj ceny ropy vo svete?

  Cena ropy je ovplyvňované viacerými faktormi, ktoré spôsobujú, že v poslednom období stúpa. S cenou ropy rastú aj ceny pohonných hmôt, čo má, samozrejme, vplyv na každého. Majitelia áut cítia vyššie ceny pri tankovaní, ale keďže rastú aj náklady na dopravu, v konečnom dôsledku sa zdražovanie odráža aj v cenách tovarov a služieb. Prečo cena ropy rastie a aké trendy môžeme očakávať? 

 • vysokoškoláci
  Život
  12. februára 2022|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku a v susedných Čechách.

 • Pár ide po pláži
  Život
  27. januára 2022|Silvia Múdra
  Riziková, kapitálová či investičná životná poistka? Vyberte si správne

  Možno už viete, že životné poistenie je značne komplikovaný finančný produkt. Má totiž hneď niekoľko typov, z ktorých každý má svoje výhody a nevýhody. Ako si teda spomedzi nich vybrať ten správny? Čítajte ďalej, poradíme vám v nasledovných riadkoch.

 • rodina v aute
  Život
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Kto ponúka najlepšie životné poistenie? Aktuálny prehľad v roku 2022

  Vybrať si vhodné životné poistenie vôbec nie je jednoduché. Životné poistenie sa totiž považuje za jeden z zložitejších finančných produktov vôbec. Práve preto sme pre vás pripravili návod, ako sa v ponukách jednotlivých poisťovní zorientovať. Viete, kto ponúka najlepšie životné poistenie?

 • Lyžiar na svahu
  Život
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Ako si vybrať úrazové poistenie na lyžovačku?

  O tom, že lyžovanie patrí medzi obľúbené rekreačné športy Slovákov, svedčia preplnené svahy vychytených i menej známych ski parkov. Priamo úmerne s počtom lyžiarov na zjazdovke však rastie aj riziko úrazu. Zranenie s potrebou lekárskeho ošetrenia či s dlhodobými zdravotnými následkami nie je pri páde na lyžiach ničím výnimočným. K povinnej výbave zodpovedného lyžiara by preto okrem kvalitného výstroja malo patriť aj vhodné úrazové poistenie.

 • matka so svojím dieťaťom
  Život
  31. decembra 2021|Silvia Múdra
  Chráňte vaše bábätko: Kedy je vhodný čas na poistenie pre novorodenca?

  Dieťatko je to najcennejšie, a zároveň najzraniteľnejšie, čo máme. Je pochopiteľné, že nikto z nás si nechce ani len pripustiť myšlienku, že by jeho ratolesť mohli postretnúť akékoľvek nepríjemnosti v zmysle ohrozenia zdravia, či dokonca života. Napriek tomu je rozumné byť zodpovedný a pripraviť sa aj na prípadné ťažšie životné obdobia. Poradíme vám, kedy je ten správny čas na poistenie dieťaťa a ako uzavrieť vhodné poistenie.

 • muž a žena v objatí
  Život
  28. decembra 2021|Silvia Múdra
  Investičné životné poistenie: Aké benefity ponúka oproti klasickej životnej poistke?

  Netušíte, aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením? Nie ste sami. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, aké sú rozdiely medzi týmito produktmi, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú niektoré z nich vhodné aj na zhodnotenie peňažných prostriedkov.

 • dôchodcovia
  Život
  22. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  V akom veku máte nárok na starobný dôchodok?

  Chcete zistiť, v akom veku máte nárok na starobný dôchodok? O koľko sa budú zvyšovať dôchodky v novom roku a čo vplýva na ich výšku? Na tieto otázky máme odpovede.

 • riziko
  Život
  14. decembra 2021|Silvia Múdra
  Rizikové životné poistenie: Aké výhody vám prinesie?

  Život prináša plno neočakávaných situácií. Aby vás nezastihol nepripravených, je dobré mať poistku. A to nie hocijakú, ale životnú. Viete, z akých typov životného poistenia máte na výber? A v akých prípadoch by ste si mali zvoliť práve rizikové poistenie? Čítajte ďalej, prezradíme vám to v nasledujúcich riadkoch.

 • eurové mince
  Život
  04. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  Zdravotné a sociálne odvody: Zmeny v roku 2022

  Samostatne zárobkovo činné osoby, teda SZČO, ale aj živnostníkov čakajú v roku 2022 opäť vyššie povinné výdavky. Od januára 2022 im stúpnu minimálne odvody. Do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne budú každý mesiac posielať o čosi vyššiu sumu. Aké zmeny ich čakajú?

 • miniatúra domu
  Život
  02. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  Ako zrušiť stavebné sporenie a neprísť o štátny príspevok?

  Stavebné sporenie bolo kedysi veľmi žiadaným sporením. Aktuálne už nie je také vyhľadávané a mnohí ho kvôli tomu chcú zrušiť. Ako na zrušenie stavebného sporenia a súčasne neprísť o štátny príspevok?

 • šetriaci dôchodci na dôchodku
  Život
  21. novembra 2021|Silvia Múdra
  Životné poistenie: Na čo všetko sa oplatí poistiť?

  Zdá sa vám, že životné poistenie je riadne komplikované? Zdanie neklame. Práve tento typ poistenia sa považuje za jeden z najzložitejších. Aby sme vám aspoň čiastočne uľahčili orientáciu v ňom, pripravili sme pre vás prehľad toho, aké riziká by mala vaša životná poistka zahŕňať a ako správne nastaviť poistné sumy. 

 • dvaja dospelí ľudia a papiere
  Život
  20. októbra 2021|Silvia Múdra
  Ako postupovať pri vypovedaní a vyplatení životnej poistky?

  Rozhodli ste sa vypovedať svoju aktuálnu životnú poistku? Môžete tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, akú žiadosť a v akých termínoch treba v prípade výpovede podať, aké podmienky musíte dodržať a aká suma sa vám zo zrušenej poistky vráti.

 • Žena, ktorá spadla z bicykla
  Život
  17. októbra 2021|Michaela Pősová
  Keď sa život nevyvíja podľa predstáv: Ako postupovať pri plnení úrazového poistenia?

  Život býva nevyspytateľný. Aj ten najmenší úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak človek nevie, ako postupovať a ako si vyžiadať to, na čo má z poistenia nárok. Prinášame vám preto praktický prehľad o tom, ako sa v úrazoch zorientovať a ako byť aj v neľahkých životných situáciách nad vecou.

 • Žena spadla z bicykla a sedí na antuke
  Život
  17. októbra 2021|Michaela Pősová
  Keď sa život nevyvíja podľa predstáv: Ako postupovať pri plnení úrazového poistenia?

  Život býva nevyspytateľný. Aj ten najmenší úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak človek nevie, ako postupovať a ako si vyžiadať to, na čo má z poistenia nárok. Prinášame vám preto praktický prehľad o tom, ako sa v úrazoch zorientovať a ako byť aj v neľahkých životných situáciách nad vecou.

 • elektricke napatie
  Život
  07. septembra 2021|Ján Schneider
  Aké sú ceny energií na Slovensku v porovnaní so zahraničím?

  Pri porovnávaní životnej úrovne a celkovej „ekonomickejekonomickej   kondície a bohatstva“ondície a bohatstva“  ľudí žijúcich na Slovensku a v zahraničí to, samozrejme, nie je len o výške platov. V kontexte komplexného  „spotrebiteľského balíčka“„spotrebiteľského balíčka“, s ktorým pracujú ekonómovia, marketéri aj štatistici, sú podstatné životné náklady. V prvom rade sú to položky na zabezpečenie základných životných potrieb, teda jedla, vody a bývania, vrátane tepla a energií. Možno sa budeme spoločne čudovať, aké rozdielne sú ceny energií, ale aj vody v krajinách Európy.

 • automechanik opravuje auto
  Život
  03. septembra 2021|Tomáš Kolesár
  Viete, aké sú minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov?

  Možno sa budete čudovať, možno nie, ale Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu 6. najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie, a to až 49,7 %. V oblasti daňového a odvodového zaťaženia práce sme na tom ešte horšie, z 32 európskych krajín ho máme 4. najvyššie. Vonkoncom to nie sú lichotivé výsledky a vie to každý podnikateľ, živnostník, slobodný umelec,  „dvojchlapová eseročka“  alebo majitelia firmičiek, firiem či podnikov, ale aj zamestnanci. Pozrime sa spolu na minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov.  

 • jadrová elektráreň
  Život
  28. augusta 2021|Ján Schneider
  Ako sa poistiť pri práci v jadrovej elektrárni?

  Práca v jadrovej elektrárni patrí medzi rizikové povolania, podobne ako napríklad práca v bezpečnostných či záchranárskych zložkách. Možno sa budete čudovať, ale medzi rizikové profesie patrí napríklad aj profesionálny tanec. Majú ľudia zarábajúci si na živobytie rizikovejšie ako všetci ostatní šancu poistiť sa? Majú špeciálne podmienky alebo možno privilégiá týkajúce sa dôchodkového, ale aj životného či úrazového poistenia? Čítajte a dozviete sa určite aj to, čo ste doposiaľ netušili.

 • svadba-novomanželia
  Život
  21. augusta 2021|Ján Schneider
  Koľko stojí svadba v roku 2021?

  Pokiaľ sa nechystáte brať rovno na Bratislavskom hrade a sobášiaci nebude predseda parlamentu, tak aj menej reprezentatívna svadba vás môže stáť pomerne veľa. Nehádžte snubné prstene do žita: cena je vždy relatívny pojem a to, čo je pre niekoho nedosiahnuteľný luxus, môže byť pre iného bežný výdavok. Skúsme nájsť zmysluplnú odpoveď na otázku: koľko stojí svadba na Slovensku v roku 2021?