Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

poistná zmluva

Nedajte sa oklamať: Ako má vyzerať poistná zmluva?

|Stanislav Rybár
5/5

Poistenie je slovo, ktoré bolo po celé roky stigmatizované. Niekedy právom, ak ste mali šťastie na nečestného sprostredkovateľa. Časy sa, našťastie, zmenili a v zákonoch vznikli mechanizmy, ktoré umožňujú dohľad a kontrolu. Aj napriek tomu sa ale vyskytujú pokusy, ako obísť zákon. Dnes sa preto pozrieme na to, čo má poistná zmluva obsahovať a na čo si dať pozor.

Poisťovne na Slovensku

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva poisťovaciu činnosť. Koná tak na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Každá poisťovňa sa musí riadiť podľa zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z. Podstatné náležitosti poistnej zmluvy zase upravuje Občiansky zákonník.

Čo musí obsahovať poistná zmluva

Poistná zmluva je právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, poprípade poistníkom, ak bola táto zmluva uzavretá v prospech druhej osoby. Všetko, čo poistná zmluva musí obsahovať, je definované v Občianskom zákonníku paragraf 792, 792a a 792b. Mala by obsahovať tieto náležitosti:

 • návrh na uzavretie poistnej zmluvy,

 • prílohy,

 • doložky k poistnej zmluve,

 • osobitné poistné podmienky,

 • všeobecné poistné podmienky.

Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy

Tento návrh je prvým krokom, ktorý robíte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Je to formulár, ktorý obsahuje základné údaje o vás. Sú v ňom zahrnuté poistné riziká, poistné sumy, výška frekvencie a lehoty platenia poistného. Obsahuje tiež ďalšie technické podmienky, ako napríklad spoluúčasť, výluky, opis rizika, atď.

Zapamätajte si, že tento prvý krok je aj najdôležitejší. Na základe tohto návrhu poisťovňa vypracuje konečnú poistnú zmluvu. Pred podpisom si ju prečítajte pozorne ešte raz, aby ste mali 100 % istotu, že obsahuje všetko, čo potrebujete. Skontrolujte si aj výšku poistného krytia, aby vyhovovalo vašej aktuálnej životnej situácii. 

Prílohy

Prílohy sú dokumenty, ktoré prikladáte k zmluve a bližšie špecifikujú poistné riziko

Pri životnom poistení to môže byť lekársky posudok, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože na jeho základe sa môžu zmeniť poistné podmienky a výluky z poistenia, napríklad ak ste pri uzatváraní poistnej zmluvy zatajili váš zdravotný stav a poistili vás i napriek tomu, že ste pre daný typ rizika nepoistiteľní.

Pri neživotnom poistení, napríklad pri poistení nehnuteľnosti, ide o znalecký posudok. V ňom znalec určí hodnotu majetku, na základe ktorého vie poisťovňa určiť maximálnu výšku poistného plnenia. „Ak má nehnuteľnosť hodnotu 50-tisíc eur, poisťovňa vám ju poistí maximálne do výšky 50-tisíc eur”. Dá sa aj na nižšiu sumu, ale nikdy nie na vyššiu. 


Vedeli ste, že…

… na jednu nehnuteľnosť môžete mať uzatvorených niekoľko poistných zmlúv? Plnenie z nich je ale pomerné a súčet plnení je vždy do maximálnej výšky poistného plnenia poistenej veci. 


Doložky (klauzuly) k poistnej zmluve

Klauzuly k poistnej zmluve sa prikladajú k niektorým pripoisteniam. Ich úlohou je stanoviť výluky alebo obmedzenia v plnení poistenia, prípadne rušia dohodnuté výluky z poistných podmienok. 

poistné podmienky

Osobitné poistné podmienky

Zvyčajne sa používajú vtedy, keď  sa dohodnete s poisťovňou na podmienkach, ktoré nie sú súčasťou ich všeobecných poistných podmienok.

Všeobecné poistné podmienky 

Každá poistná zmluva musí obsahovať VPP – či už v papierovej, alebo elektronickej forme. Málokto ich číta, čo je ale veľká chyba. Vo VPP je zahrnuté všetko podstatné: 

 • výklad pojmov – celá poistná zmluva používa odborné výrazy, ktorým laik nerozumie (napríklad slová, ako poistiteľ, poistený a poistník, môžu byť v zmluvnom vzťahu až tri rôzne osoby),

 • poistná udalosť - čo to je a kedy nastáva,

 • predmet poistenia,

 • poistné riziká – výluky, definícia a opis,

 • poistné a platenie poistného – jednorazové poistné alebo pravidelné? Ročné, štvrťročné alebo mesačné,

 • začiatok poistenia, poistná doba a koniec poistenia,

 • poistné plnenie,

 • výluky a obmedzenia z poistného plnenia – napríklad pri poistení zodpovednosti za škodu je požitie alkoholu dôvodom na výluku z poistného plnenia.

Ak máte viacero návrhov od rôznych poisťovní, podrobne si prečítajte ich VPP. Každá poisťovňa má iné podmienky a iné výluky. Môže sa teda stať, že niekde je dané poistné riziko kryté a inde nie. 

Čo nesmie obsahovať poistná zmluva

Podľa Občianskeho zákonníka: 

„Nesmie poistná zmluva obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.”

Za také podmienky sa považuje napríklad aj zamlčanie všetkých podmienok a povinností, ku ktorým sa podpisom zaväzujete alebo zmena zmluvných podmienok bez vášho vedomia.


TIP

Ideálne poistné plnenie pri životnom poistení v prípade smrti by malo byť vo výške vášho 2-ročného platu. Minimálne by mala vykryť aspoň ročný výpadok. Všetko pod touto hranicou je zle nastavená poistka. 


Na čo si dať pozor

Určite si dajte pozor na text, ktorý je napísaný drobným písmom. Väčšinou ide o dôležité informácie, ktoré sa snaží sprostredkovateľ pred vami skryť, bez toho, aby porušil zákon. Asi najhlavnejší dôvod takéhoto konania sú nelichotivé podmienky, ktoré by mohli zhatiť celý obchod. Keď takýto text uvidíte, spozornite a prečítajte si ho, aby ste predišli nepríjemnému prekvapeniu.

V zmluve sa tiež vyskytuje pojem „čakacia doba”. Je to lehota, ktorá plynie od začatia poistenia a platí stanovený čas. Počas tejto doby nie je kryté poistné riziko, na ktoré sa vzťahuje. Napríklad pri doplnkovom pripoistení hospitalizácie býva u žien čakacia doba 9 mesiacov. Od vzniku poistenia nebude mať klientka nárok na poistné plnenie v prípade hospitalizácie.

Pri vypĺňaní zdravotného dotazníka pri životnom poistení odpovedajte pravdivo. Poisťovne si vo svojich VPP vyhradzujú právo na overenie vášho zdravotného stavu. Ak ste teda prekonali nejaké ochorenie, vďaka ktorému máte výluku z poistenia, môže sa vám to vypomstiť. 

Zhrnutie na záver

Vďaka legislatíve máme transparentný trh s poistkami. No i napriek tomu sa nájdu prípady, keď sa nepoctiví sprostredkovatelia spoliehajú na vašu nepozornosť. Legálnym spôsobom sa snažia zakryť neatraktívne podmienky či už malým písmom, alebo vám neposkytnú VPP. Vy však viete, čo má obsahovať poistná zmluva a nedáte sa oklamať.

Stanislav Rybár
Stanislav Rybár
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.