Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná čiastka

Čo je poistná čiastka?

Poistná čiastka,  označovaná aj ako poistná suma, je  peňažná suma, ktorá predstavuje horný  limit poistného plnenia  dohodnutého medzi poistníkom a poisťovňou. Tento je podľa druhu poistenia vyplatený poistenému alebo poškodenému. 

Limit poistného plnenia pritom predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poisťovne, ktorá musí byť uvedená v poistnej zmluve. Znamená hornú hranicu poistného krytia poisťovne na jednu   škodovú udalosť

Poistná čiastka pre PZP

Napríklad minimálna výška poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel je stanovená zákonom a limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

  • 5 240 000 eur za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,

  • 1 050 000 eur  za škody vzniknuté poškodením, zničením,   odcu

    dzením  alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených. 

Niektoré poisťovne však ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity - napríklad až 10 000 000 eur pre škody na zdraví a rovnako 10 000 000 eur pre škody na majetku.