Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Malus

Čo je malus?

Malus je prirážka pre  držiteľa vozidla, ktorý v predchádzajúcom období spôsobil škodu hradenú z  povinného zmluvného poistenia  alebo z  havarijného poistenia. Malus teda zohľadňuje históriu vodiča z hľadiska jeho rizikovosti, pričom v značnej miere  ovplyvňuje výslednú cenu ročného poistného. 

Opakom malusu je tzv. bonus, ktorý odzrkadľuje priaznivý bezškodový priebeh klienta

Malus pri povinnom zmluvnom poistení

Malus pri PZP znamená navýšenie pôvodnej ceny poistného k povinnému zmluvnému poisteniu. Na jeho výšku má vplyv počet poistných udalostí za sledované obdobie, pričom do počtu škodových udalostí za nezapočítavajú udalosti, ktoré neboli hradené z PZP.  Malus môže byť vyjadrený ako koeficient pôvodnej ceny alebo vo forme percentuálnej prirážky. 

Malus pri havarijnom poistení

Malus pri havarijnom poistení  predstavuje navýšenie základnej ceny poistného pre havarijné poistenie. Táto prirážka k štandardnej cene poistného sa odvíja od toho, či mal vodič v minulom období škodu, po ktorej došlo k poistnému plneniu z havarijného poistenia. V tomto prípade býva malus spravidla vyjadrený ako percentuálne navýšenie ceny. 

Malus sa podobne ako bonus prenáša do inej poisťovne na základe poistnej a škodovej udalosti.