Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bezškodový priebeh

Čo je bezškodový priebeh?

Bezškodový priebeh  je časové obdobie, počas ktorého držiteľ motorového vozidla nespôsobil vozidlom žiadnu dopravnú nehodu, škodu alebo inú poistnú udalosť, a teda nedošlo k poistnému plneniu z jeho poistenia.  

Bezškodový priebeh  sa dá priznať len držiteľovi vozidla, teda osobe, ktorá je ako držiteľ zapísaná v technickom preukaze. Obdobie bezškodového priebehu sa spravidla udáva v celých rokoch alebo mesiacoch. 

Bonus za bezškodový priebeh

Poisťovne odmeňujú svojich klientov za bezškodový priebeh dodatočnými zľavami z poistného, pre priznávanie bonusu majú však odlišné podmienky. V závislosti od dĺžky bezškodového obdobia  poskytujú niektoré poisťovne bonusy až do výšky 70 % z ceny poistenia. Platí pritom, že čím dlhší bezškodový priebeh klient má, tým vyšší bonus môže získať. Bonus za bezškodový priebeh sa pritom uplatňuje tak pri poistnom zmluvnom poistení, ako aj pri   havarijnom poistení

Bezškodový priebeh si držiteľ vozidla dokáže preniesť aj z poisťovne do poisťovne v prípade, ak poisťuje ten istý typ vozidla. V prípade zmeny poisťovne je však potrebné z pôvodnej poisťovne získať potvrdenie o bezškodovom priebehu. O tento doklad sa žiada pri zániku alebo výpovedi poistnej zmluvy a poisťovňa je ho povinná zaslať do 15 dní od doručenia žiadosti. O potvrdenie je poisťovňu možné požiadať aj dodatočne. Niektoré poisťovne potvrdenie nevyžadujú, stačí im čestné vyhlásenie o bezškodovom priebehu. 

Poznámka:Poznámka:   Okrem bonusu odzrkadľuje bezškodový priebeh klienta aj malus, čiže prirážka pre majiteľov vozidiel, ktorí v predchádzajúcom období spôsobili škodu hradenú z poistenia. Ide teda v podstate o opak bonusu.