Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bonus

Čo je bonus?

Bonus je iný výraz pre zľavu, ktorá sa poistenému poskytuje z výšky poistného, ak splnil stanovené alebo dohodnuté podmienky.  

Kde sa bonus uplatňuje?

Najčastejšie sa bonus uplatňuje pri poistení vozidiel, pričom odzrkadľuje priaznivý škodový priebeh klienta. Poistné držiteľa motorového vozidla sa v prípade bezškodového priebehu znižuje o bonus, ktorý je definovaný v poistných podmienkach. Jeho výška závisí od dosiahnutej doby bezškodového priebehu. Opačný prístup zohľadňuje tzv. malus, čiže prirážku pre držiteľa vozidla, ktorý v predchádzajúcom období spôsobil škodu hradenú z poistenia. Ide teda v podstate o opak bonusu.   

Bonusy zohľadňujú aj komplexnosť uzatvoreného poistenia a uplatňujú sa pri iných typoch poistení. Napríklad vernostný bonus v životnom poistení zohľadňuje dobu trvania poistného vzťahu s jednou poisťovňou.