Zákon nám ukladá povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Nenechajte sa však uviesť do omylu. Ten istý zákon definuje ako motorové vozidlo každé nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako i nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Z toho jasne vyplýva, že PZP potrebuje aj prívesný vozík.

Prečo potrebujete PZP na prívesný vozík?

Povinné zmluvné poistenie predstavuje poistné krytie škôd, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho vozidla tretím osobám. Vzťahuje sa nielen na majetkové škody, ale aj na škody na zdraví a živote a na ušlý zisk Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení pritom jasne definuje aj minimálne limity poistného krytia, ktoré vám musí poisťovňa garantovať v poistnej sume.

Mnohí držitelia prívesných vozíkov predpokladajú, že PZP sa vzťahuje len na vozidlá s vlastným pohonom. Opak je však pravdou. Prívesné vozíky, rovnako ako prívesy, návesy či obytné prívesymusia mať uzatvorenú vlastnú poistnú zmluvu. Dôvod je jednoduchý. Prevádzkujú sa v cestnej premávke a môžu spôsobiť škody iným účastníkom.

Vo všeobecnosti môžu nastať dve situácie. Ak spôsobíte dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť prevádzkou prívesného vozíka, pričom tento je v tom čase pripojený k vášmu motorovému vozidlu, škoda bude hradená z poistky tohto vozidla. V druhom prípade môže dôjsť k situácii, kedy sa vozík odpojí alebo sa svojvoľne pohne a spôsobí pritom inému účastníkovi cestnej premávky škodu. Vtedy je škoda hradená z PZP prívesného vozíka. K podobnej situácii dochádza aj v prípade, ak je vozík prenajatý. Škoda sa opäť likviduje z jeho PZP.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP na prívesný vozík?

Keďže prívesné vozíky prirodzene spôsobujú menej škodových udalostí a sú menej rizikové z pohľadu dopravných nehôd, PZP je v ich prípade pomerne lacnou záležitosťou. Pri cenotvorbe ročného poistného už tradične postupuje každá komerčná poisťovňa iným spôsobom zohľadňujúc rôzne parametre

Vo všeobecnosti však možno povedať, že rozhodujúca je najvyššia prípustná hmotnosť prívesného vozíka, rok jeho výroby a tiež poistná história držiteľa, na ktorého pleciach leží uzatvorenie poistnej zmluvy. Ďalším rozhodujúcim kritériom pri cenotvorbe je účel použitia prívesného vozíka. Drahšiu poistku budú mať vozíky používané na podnikateľské účely, v autopožičovniach alebo v autoškolách. 

Ceny sa pomerne výrazne líšia aj medzi poisťovňami navzájom. Ak chcete získať najvýhodnejšiu cenovú ponuku, odporúčame vám ponuky jednotlivých poisťovní porovnať a uzatvoriť poistnú zmluvu onlineZ pohodlia domova dokážete získať prehľad v cenách rôznych poisťovní. Budete tak mať istotu, že PZP na prívesný vozík zbytočne nepreplatíte.