Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je pre držiteľa automobilu povinné zo zákona. Slúži na pokrytie škôd tretím osobám spôsobených používaním vozidla v cestnej premávke a vzťahuje sa na každé motorové vozidlo, na ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo obdobný preukaz.  Držiteľ musí svoje auto poistiť najneskôr v deň jeho prvého použitia.

Aké sú podmienky PZP na auto?

Povinné zmluvné poistenie na auto uzatvára držiteľ, teda osoba zapísaná v technickom preukaze vozidla, s komerčnou poisťovňou. Poistná zmluva je platná najskôr v deň jej uzatvorenia a vzťahuje sa na všetky preukázateľné škody spôsobené vozidlom v cestnej premávke. Auto pritom nemusí v čase škodovej udalosti šoférovať jeho držiteľ. Pozor, poistné krytie sa nevzťahuje na majetok vodiča auta, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, na držiteľa tohto automobilu, ani na škodu, ktorú prevádzkou vozidla spôsobí svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.Minimálne limity poisteného plnenia sú stanovené zákonom a musia byť uvedené aj v poistnej zmluve. V zmysle platnej legislatívy musí byť minimálny limit aspoň 5,24 milióna eur na škody spôsobené na zdraví a živote a 1,05 milióna eur na škody spôsobené na majetku a ušlom zisku. Poisťovňa vám môže v poistnej zmluve tieto limity navýšiť, nižšie však ísť nesmie.

Tuzemské poistenie je platné nielen na území Slovenska, ale aj v celej EÚ a v krajinách, ktoré poisťovňa uvedie v medzinárodnej karte automobilového poistenia, v tzv. zelenej karte. Preukážete sa ňou pri cestnej kontrole na našom území i v zahraničí.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzatvoriť PZP na auto?

Uzatvorenie zmluvného poistenia na auto je jednoduchý proces. Svoje auto si poistíte v takmer každej poisťovni, ale ceny poistného sa líšia. Do cenotvorby vstupujú rôzne faktory. Z tých najzásadnejších spomeňme napríklad škodový priebeh predchádzajúcich poistných období, výkon motora alebo vek držiteľa motorového vozidla. Na základe týchto a ďalších kritérií hodnotia poisťovne rizikovosť pri výpočte ceny poistného. Rozdiel v ročnom poistnom sa medzi jednotlivými komerčnými poisťovňami pritom môže vyšplhať na desiatky eur. 


Aby ste si mohli vybrať skutočne najvýhodnejšie PZP pre vaše auto, ponuky poisťovní si vopred porovnajte. Našťastie to ide jednoducho, stačí použiť náš online porovnávač