Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistné podmienky

Čo sú poistné podmienky? 

Poistné podmienky  podmienky dohodnuté v poistnej zmluve medzi poisťovňou a poistníkom

Typy poistných podmienok

  • všeobecné poistné podmienky - poistné podmienky pre poistenie vo všeobecnosti, ktoré stanovujú najmä podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, vymedzenie pojmu poistná udalosť, podmienky poskytnutia poistného plnenia, spôsob uzavretia poistnej zmluvy, začiatok a dobu jej trvania, podmienky a spôsob platenia poistného a podobne,

  • špecifické poistné podmienky - podrobnejšie dopĺňajú všeobecné poistné podmienky pre určitý druh poistenia alebo pre konkrétneho poisteného  v poistnej zmluve. Ide o najmä o rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistného plnenia a podobne.