Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výluka z poistenia

Čo je výluka z poistenia? 

Výluka z poistenia je riziko, predmet, udalosť alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Výluky sú špecifikované v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach a spresňujú rozsah poistného krytia. Označujú teda prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť. 

Príklady výluk z poistenia

Každá poisťovňa si výluky z poistenia stanovuje osobitne. Napríklad vo väčšine majetkových poistení sú bežnými výlukami škody spôsobené úmyselným konanim poisteného, bežným užívaním a prevádzkou poistenej veci či koróziou.