Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná udalosť

Čo je poistná udalosť?

Poistná udalosť je škodová udalosť  na veci, práve, povinnosti alebo zodpovednosti, ktorá je poistením krytá a došlo k nej spôsobom zodpovedajúcim poistenému riziku, ktoré je uvedené v poistnej zmluve. 

Poistná udalosť musí byť   náhodná udalosť, teda nie je pri nej vopred isté, kedy nastane alebo či vôbec nastane a aby došlo k poistnému plneniu, musí nastať počas trvania poistenia. V prípade jej vzniku je nutné poisťovni podať hlásenie poistnej udalosti, a to písomnou formou a bez zbytočného odkladu.  

Likvidácia poistnej udalosti

Poistná udalosť sa rieši prostredníctvom tzv. likvidácie - procesu od zistenia príčin vzniku poistnej udalosti, cez obhliadku poškodeného poisteného predmetu až po rozhodnutie o spôsobe riešenia poistnej udalosti. Výsledkom môže byť:

  • zamietnutie poistnej udalosti,

  • čiastočná úhrada nákladov poistnej udalosti,

  • úplná úhrada nákladov poistnej udalosti.