Povinnosť zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu vyplýva držiteľom motorových vozidiel z platnej legislatívy. Týka sa všetkých motorových vozidiel vstupujúcich do cestnej premávky, nákladné automobily a kamióny nevynímajúc. Držiteľ nákladného vozidla, ktorým môže byť tak fyzická, ako i právnická osoba, uzatvára zmluvu o PZP s komerčnou poisťovňou. Musí tak urobiť najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

Význam PZP pre kamióny a nákladné vozidlá

Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené prevádzkou nákladného vozidla uvedené v poistnej zmluve. V zmysle platného  Zákona č. 381/2001 Z.z. ide o škody na zdraví a náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením alebo zničením veci, ale aj ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní poistných nárokov. Mnohé poisťovne ponúkajú v rámci PZP aj široké portfólio asistenčných služieb, prípadne výhodné pripoistenie vodiča. Poistné krytie sa vzťahuje na škodové udalosti na Slovensku a v členských krajinách uvedených na Medzinárodnej karte automobilového poistenia (tzv. zelená karta). Keďže práve nákladné automobily sa často pohybujú aj za hranicami krajiny, je pre ich držiteľov a vodičov obzvlášť dôležité sledovať platnosť tuzemského poistenia v tej–ktorej krajine.


Význam PZP pre nákladné automobily pravdepodobne netreba zvlášť pripomínať. Nákladný automobil je niekoľko ton vážiaci kolos, ktorý v prípade nehody dokáže napáchať značné škody na majetku i na zdraví. Okrem toho ide zväčša o vozidlá určené na podnikanie, ktoré denne trávia v cestnej premávke celé hodiny. To štatisticky zvyšuje ich nehodovosť. Nehovoriac už o tom, že manévrovanie s nákladným automobilom je veľmi náročné a aj malá chyba môže mať ďalekosiahle finančné následky. Z tohto pohľadu je PZP pre tieto motorové vozidlá nielen povinnosť, ale doslova nevyhnutnosť.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP pre kamióny a nákladné vozidlá?

Povinné zmluvné poistenie pre kamióny a nákladné vozidlá uzatvára ich držiteľ, teda osoba uvedená v technickom preukaze vozidla. Môže ísť o fyzickú alebo právnickú osobu. Ak ste držiteľom takéhoto vozidla, najskôr si ponuky jednotlivých poisťovní porovnajte. Poistnú zmluvu môžete následne uzatvoriť online z pohodlia domova alebo v kamennej pobočke poisťovne. Online poistenie je však väčšinou nielen komfortnejšou, ale aj finančne výhodnejšou voľbou.


Väčšina poisťovní poskytuje PZP pre malé nákladné vozidlá, nákladné vozidlá, ťahače návesov a montážne vozidlá. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Súčasťou dojednania poistnej zmluvy je okrem poistnej sumy, ktorú ovplyvňuje množstvo faktorov, aj dohoda o periodicite platenia. Ak je ročné poistenie za nákladný automobil pre vás príliš vysoké, môžete si zvoliť platbu polročne alebo štvrťročne.