Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákon o poisťovníctve

Čo je zákon o poisťovníctve? 

Zákon o poisťovníctve, známy pod označením č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, je zákon, ktorý upravuje:

  • niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činnosti poisťovní a zaisťovní,

  • oceňovanie aktív, záväzkov a kapitálových požiadaviek na účely dohľadu,

  • reorganizáciu a niektoré vzťahy súvisiace so zánikom poisťovní a zaisťovní,

  • niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov, zaisťovní z iných členských štátov, zahraničných poisťovní a zahraničných zaisťovní na území SR,

  • niektoré vzťahy upravujúce výkon dohľadu nad poisťovníctvom.

Tento zákon sa vzťahuje na poisťovne, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť buď v životnom poistení alebo v neživotnom poistení, prípadne oboch, a tiež na zaisťovne, ktoré vykonávajú zaisťovaciu činnosť.

Časti zákona o poisťovníctve

Zákon o poisťovníctve má 7 častí:

1. časť: Základné ustanovenia

2. časť: Začatie vykonávania poisťovacie činnosti a zaisťovacej činnosti

3. časť: Požiadavky na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti

4. časť: Dohľad

5. časť: Osobitné ustanovenia

6. časť: Osobitný režim

7. časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia