Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dohľad nad poisťovníctvom

Čo je dohľad nad poisťovníctvom?

Dohľad nad poisťovníctvom je činnosť, ktorú vykonáva Národná banka Slovenska (NBS). Podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve patria medzi subjekty, nad ktorými vykonáva dohľad:

  • poisťovne, 

  • zaisťovňe, 

  • pobočky zahraničných poisťovní, 

  • pobočky zahraničných zaisťovní,

  • poisťovne a zaisťovne z iného členského štátu,

  • Slovenská kancelária poisťovateľov,

  • osoby, ktoré vykonávajú funkcie alebo činnosti zverené vyššie uvedenými subjektmi.

 

Aký je cieľ a predmet dohľadu?

Hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom je ochrana poistníkov a príjemcov poistných plnení prostredníctvom dohľadu nad obozretným podnikaním. Predmetom dohľadu je: 

  • kontrola vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, 

  • kontrola dodržiavania povolení a iných rozhodnutí vydaných podľa zákona o poisťovníctve a osobitných predpisov a tiež dodržiavania ustanovení tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

  • vybavovanie podaní klientov dohliadaných subjektov. 

NBS vykonáva dohľad pravidelne, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti a podľa stanovenej minimálnej frekvencie a rozsahu. Podrobnejšie informácie k dohľadu nad poisťovníctvom sú uvedené v IV. časti zákona o poisťovníctve