Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zaisťovňa

Čo je zaisťovňa?

Zaisťovňa, označovaná aj ako zaisťovateľ, je špecializovaná finančná inštitúcia, ktorá preberá časť alebo celé poistné riziko za prvopoistiteľa na základe zaistnej zmluvy.Zaisťovateľom môže byť zaisťovňa alebo aj iná poisťovňa, ktorá má povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti alebo poisťovací pool, ak sa skladá z poisťovní s príslušným povolením a zaisťovací pool. 

Zaisťovňa sa zriaďuje v súlade so zákonom o poisťovníctve, ktorý definuje zaisťovňu  ako právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu. Zaisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte.

Zaisťovacia činnosť

Zaisťovacia činnosť alebo zaistenie   znamená poistenie poistenia - preberanie poistných rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou, ohodnocovanie rizík a ich riadenie, správu zaistených zmlúv, tvorbu technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správu umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného fondu, poskytovanie plnenia zo zaistených zmlúv a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva. Na poistnom plnení sa potom spravidla podieľajú poisťovňa so zaisťovňou v pomere, v akom si rozdelili riziko a poistné.