Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výpoveď poistnej zmluvy

Čo je výpoveď poistnej zmluvy?

Výpoveď poistnej zmluvy  je písomný úkon poistníka alebo poisťovne smerujúci k ukončeniu poistnej zmluvy. 

Možnosti zániku poistenia 

Výpoveď poistnej zmluvy sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a tiež podľa podmienok konkrétnej poisťovne. Medzi možnosti zániku poistenia patria: 

  • výpoveď ku  koncu poistného obdobia  -  výpoveď je potrebné poisťovni doručiť aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, 

  • výpoveď do 2 mesiacov po uzavretí zmluvy  - výpoveď musí byť druhej zmluvnej strane doručená najneskôr v posledný deň z 2 mesiacov od uzavretia zmluvy, následne plynie 8-denná výpovedná doba, ktorej uplynutím poistenie zanikne, 

  • nezaplatenie poistného - poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do 3 mesiacov od jeho splatnosti alebo ak k zaplateniu poistného nedošlo do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie poistného pri poistnom za ďalšie poistné obdobie,

  • odstúpenie od zmluvy  - odstúpiť od zmluvy môže poistník aj poisťovňa v prípadoch definovaných v Občianskom zákonníku (napr. ak poistník neodpovedal pravdivo na otázky poisťovateľa).  

Existujú aj ďalšie dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy, ktoré sa spájajú s konkrétnym typom poistenia, napr.:

  • poistenie vozidiel - v prípade vyradenia vozidla z evidencie, predaja či krádeže vozidla,

  • poistenie zodpovednosti zamestnanca - ukončenie pracovného pomeru so zamestnávateľom,

  • poistenie nehnuteľnosti - zmena vlastníka nehnuteľnosti,

  • cestovné poistenie a životné poistenie - úmrtie a podobne.