Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Životné poistenie

Čo je životné poistenie?

Životné poistenie je právny vzťah medzi životnou poisťovňou a poistencom. Poistenému tento typ poistenia pokrýva riziká a udalosti, ktoré môžu nastať podľa podmienok stanovených v poistnej zmluve. Okrem poisteného a poistníka k dôležitým osobám účastníkom zmluvného vzťahu patrí aj tzv. oprávnená osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Základnými typmi poistných udalostí v rámci životného poistenia sú najmä:

  • úmrtie poisteného,

  • dožitie sa určitého veku,

  • ďalšie riziká, ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita a podobne.

Životné poistenie poskytuje poistnú ochranu pre poistenca alebo jeho rodinu pred neočakávanými udalosťami. Poistením sa kryjú riziká, ktoré z tejto udalosti vzniknú - napríklad v prípade smrti poisteného umožňuje pozostalým uhradiť vzniknuté náklady alebo zvýšiť štandard v prípade dožitia.

Základné typy životného poistenia

Poisťovne ponúkajú tri typy životného poistenia:

  • rizikové životné poistenie  - poisťuje riziká, ktoré môžu nastať počas existencie zmluvného vzťahu medzi poisteným a poisťovňou,

  • kapitálové životné poistenie - okrem rizikového životného poistenia poskytuje i garantovaný výnos po ukončení zmluvného obdobia alebo po vzniku poistnej udalosti, 

  • investičné životné poistenie - poskytuje možné, avšak nie negarantované výnosy v prípade dožitia alebo po vzniku poistnej udalosti.