Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Čo je odstúpenie od poistnej zmluvy?

Odstúpenie od poistnej zmluvy  je  postup, ktorý vedie k zrušeniu poistnej zmluvy a môže sa uplatniť tak zo strany poisteného, ako aj zo strany poisťovne. 

Odstúpenie od zmluvy zo strany poisteného

Poistenie vo forme odstúpenia od zmluvy môže zaniknúť v prípadoch, že poistník uzavrel zmluvu na diaľku, a to:

  • do 30 dní od uzavretia poistnej zmluvy - pri životnom poistení,

  • do 14 dní od uzavretia poistnej zmluvy - pri ostatných typoch poistenia.

Odstúpenie od zmluvy zo strany poisťovne

Odstúpenie od zmluvy uplatňuje poisťovňa v prípade, ak zistí, že dojednávateľ poistenia (osoba, ktorá poistenie uzatvára) alebo poistník (osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť platiť poistné) pri uzavretí poistnej zmluvy uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na rozhodovanie poisťovne o prijatí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.