Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia poistného plnenia znamená  obmedzenie práva na poistné v prospech tretej osoby. Treťou osobou je spravidla veriteľ, od ktorej si klient poisťovne zobral úver. Vinkulácia   je teda vzťah medzi troma stranami - poisteným, poisťovňou a veriteľom

Predmetom vinkulácie môže byť pritom motorové vozidlo, nehnuteľnosť, strojové zariadenie  a ďalšie. V prípade škody je poisťovňa povinná uspokojiť v prvom rade pohľadávku veriteľa a zvyšnú časť poistného plnenia poukáže klientovi. 

Vinkulácia poistného sa realizuje na základe dohody o vinkulácii poistného plnenia. Je to dokument o dohode na dobrovoľnom viazaní vyplatenia poistného plnenia v prípade poistnej udalosti medzi poisteným a poisťovňou v prospech tretej osoby. Dohoda o vinkulácii musí obsahovať:

  • identifikačné údaje poistenca, poisťovne a veriteľa, 

  • identifikácia poistnej zmluvy - typ poistenia, číslo poistnej zmluvy, poistná suma, výška spoluúčasti, 

  • predmet vinkulácie, 

  • vinkulovaná suma, 

  • identifikácia úverovej alebo inej zmluvy,

  • ďalšie podmienky.  

Kedy sa používa vinkulácia poistného?

Vinkulácia poistného je bežná napríklad pri   lízingu  vozidla, kde treťou osobu je lízingová spoločnosť. Využíva sa tiež pri poskytovaní hypotekárneho úveru k nehnuteľnosti, kedy banka požaduje, aby bola nehnuteľnosť založená v jej prospech poistená. V prípade škodových udalostí, akou je napríklad požiar nehnuteľnosti, vyplatí poisťovňa poistné plnenie priamo banke.