Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Lízing

Čo je lízing?

Lízing, označovaný aj ako leasing, znamená financovanie kúpy nového alebo používaného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku prostredníctvom finančných prostriedkov lízingovej spoločnosti. Predmetom lízingu môžu byť osobné vozidlá, úžitkové vozidlá i nákladné automobily, ale i iné dopravné prostriedky, stroje, technológie, počítače i nehnuteľnosti. 

Vzťahy medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou upravuje tzv. lízingová zmluva, ktorej súčasťou je aj splátkový kalendár. Z hľadiska splatnosti ide o strednodobý úver. 

Typy lízingov

V praxi sa rozlišujú dva typy lízingov podľa toho, či sa po ukončení lízingovej zmluvy vlastnícke práva prevedú na nájomcu alebo ostanú lízingovej spoločnosti: 

  • finančný lízing  - po zaplatení všetkých splátok sa predmet lízingu stáva majetkom nájomcu;

  • operatívny lízing - k zmene vlastníckeho práva nedochádza, celú zodpovednosť za predmet lízingu preberá lízingová spoločnosť (napríklad pri lízingu automobilov zabezpečuje poistenie, údržby, opravy a podobne).