Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vecná náhrada

Čo je vecná náhrada? 

Vecná náhrada  je náhrada zničenej veci pri poistnej udalosti za rovnakú vec rovnakej kvality, teda kus za kus. K vecnej náhrade dochádza pri tzv. vecnom odškodnení.

V poisťovníctve ide o jednu z foriem  kompenzácie, teda náhradu, resp. odškodnenie  po poistnej udalosti. Ďalšou možnosťou kompenzácie je tzv. finančná náhrada,  teda peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku,  škody na zdraví alebo na vlastníckom práve v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť (tzv. poistné plnenie). 

Podľa Občianskeho zákonníka sa pri   náhrade škody uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo - teda tzv. ušlý zisk.