Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náhrada škody

Čo je náhrada škody?

Náhrada škody je finančné, vecné alebo iné odškodnenie poisteného alebo poškodeného slúžiace na zmiernenie alebo odstránenie následkov po poistnej udalosti.

Nárok na náhradu škody

Pri domáhaní sa nároku na náhradu škody je potrebné splniť predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, ktoré vyplývajú z Občianskeho zákonníka. V prípade, že nedôjde k dohode medzi poškodeným a tým, kto škodu spôsobil, sa nárok na náhradu škody uplatňuje súdnou cestou.

Na možnosť domáhania sa škody sa vzťahuje premlčacia doba, ktorej dĺžka je závislá od toho, či išlo o úmyselnú alebo neúmyselnú škodu:

  • úmyselná škoda - premlčacia doba je 3 roky odo dňa, kedy k udalosti došlo,

  • neúmyselná škoda - premlčacia doba je 10 rokov. 

Forma náhrady škody závisí od viacerých faktorov, spravidla sa uprednostňuje peňažná kompenzácia. Peňažná náhrada škody je nevyhnutná v prípade náhrady škody na zdraví.