Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kompenzácia

Čo je kompenzácia?

Kompenzácia znamená náhradu, resp. odškodnenie po poistnej udalosti. Táto sa môže realizovať v podobe finančnej alebo vecnej náhrady:

  • finančné odškodnenie - peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku, škody na zdraví alebo na vlastníckom práve v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť (tzv. poistné plnenie), 

  • vecné odškodnenie - dohoda o náhrade zničenej veci formou vecnej náhrady, kde v prípade poistnej udalosti dochádza k náhrade zničenej veci za rovnakú vec rovnakej kvality, teda kus za kus.