Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná ochrana

Čo je poistná ochrana?

Poistná ochrana, označovaná aj ako poistné krytie, je záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia, a to do výšky limitu poistného krytia  a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve. 

Poistnou ochranou sa teda rozumie riziko alebo súbor rizík, ktoré sú poistnou zmluvou poistené. Rozsah poistnej ochrany je stanovený poistnými podmienkami, ktoré zároveň určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne. Je to súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, ktorý vymedzuje okolnosti, za akých poisťovňa poskytne poistné plnenie. 

V prípade, že neboli splnené základné predpoklady uvedené v poistnej zmluve (napr. poistná udalosť vznikla nepoisteným rizikom, mimo územnú platnosť poistenia a podobne), poistenie je neplatné a poistnú ochranu neposkytuje.