Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rozsah poistnej ochrany

Čo je rozsah poistnej ochrany? 

Rozsah poistnej ochrany, označovaný aj ako rozsah poistného krytia, je súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, ktorý vymedzuje okolnosti, za akých poisťovňa poskytne poistné plnenie

Poistná ochrana pritom znamená je záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia, a to do výšky   limitu poistného krytia   a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve. Rozsah poistnej ochrany je stanovený poistnými podmienkami, ktoré zároveň určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne. 

V prípade, že neboli splnené základné predpoklady uvedené v poistnej zmluve (napr. poistná udalosť vznikla nepoisteným rizikom, mimo územnú platnosť poistenia a podobne), poistenie je neplatné a poistnú ochranu neposkytuje.