Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rozsah poistného krytia

Čo je rozsah poistného krytia?

Rozsah poistného krytia je súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, ktorý vymedzuje okolnosti, za akých poisťovňa poskytne poistné plnenie

Poistné krytie pritom znamená záväzok poisťovne poskytnúť poistné plnenie poistenému alebo poškodenému na prevzaté poistné riziko, ktoré je predmetom tohto krytia, a to len do výšky limitu poistného krytia a za podmienok ustanovených v poistnej zmluve. Je vymedzené rozsahom dojednaných poistných rizík a limitov poistných súm, dojednanou spoluúčasťou a prípadnými pripoisteniami. Rozsah poistného krytia je zároveň spresnený prostredníctvom tzv.  výluk z poistenia, ktoré označujú prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť.