Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Krátkodobé poistenie

Čo je krátkodobé poistenie?

Krátkodobé poistenie je poistenie, ktoré sa uzatvára na poistné obdobie kratšie ako 12 mesiacov. Pre dlhšie časové obdobie sa uzatvára dlhodobá poistná zmluva

Poistné obdobie je pritom časový úsek poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Vymedzuje obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné - rok, polrok, štvrťrok, mesiac. Ak poistné za toto obdobie nezaplatí, poistná zmluva v súlade so stanovenými podmienkami zaniká pre nezaplatenie. 

Poistné u krátkodobých poistení sa platí spravidla pri dojednaní poistnej zmluvy. V prípade jednorazovo plateného poistného sú poistné obdobie a poistná doba totožné.