Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bežné poistné

Čo je bežné poistné?

Bežne poistné, označované aj ako predpísané poistné,  je poistné platené poistníkom v pravidelných splátkach, ktoré sú stanovené na dohodnuté poistné obdobie vo výške určenej v poistnej zmluve

Poistným obdobím je spravidla kalendárny rok, ale v závislosti od podmienok jednotlivých poisťovní môže byť dojednané aj ako mesačné, štvrťročné či polročné poistné obdobie, ktoré sa stanovujú z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Za frekventovanejšie ako ročné platby môže poisťovňa stanoviť prirážku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí spravidla pri dojednaní poistnej zmluvy.

Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy.