Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Dlhodobá poistná zmluva

Čo je dlhodobá poistná zmluva?

Dlhodobá poistná zmluva je poistná zmluva uzatvorená na poistné obdobie, ktoré je dlhšie ako jeden rok.  Pre kratšie časové obdobie sa uzatvára krátkodobé poistenie. 

Poistné obdobie je pritom časový úsek poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Vymedzuje obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť bežné poistné  - rok, polrok, štvrťrok, mesiac. Ak poistné za toto obdobie nezaplatí, poistná zmluva v súlade so stanovenými podmienkami zaniká pre nezaplatenie. V prípade jednorazovo plateného poistného sú poistné obdobie a poistná doba totožné.