Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Časové obdobie

Čo je časové obdobie?

Časové obdobie je časový úsek medzi dvoma alebo viacerými časovými údajmi. V poisťovníctve môže ísť napríklad o časové obdobie medzi začiatkom a koncom poistenia, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, ktoré sa označuje ako doba trvania poistenia.

V poistnej zmluve sa tiež uvádza časové obdobie, na ktoré je poistná zmluva dojednaná, tzv. poistnú dobu. Uplynutím poistnej doby poistenie zanikne. Poistenie sa môže uzatvoriť:

  • na dobu určitú, ktoré má stanovený začiatok aj koniec poistenia alebo 

  • na dobu neurčitú, ktoré nemá vopred stanovený koniec poistenia.